ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artilleryman

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artilleryman-, *artilleryman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artilleryman[N] ทหารปืนใหญ่, Syn. artillerist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทหารปืนใหญ่[N] artilleryman, See also: artillerist, Example: เมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีน รัฐบาลจึงได้เพิ่มเติมกำลังทหารม้าและทหารปืนใหญ่, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่ได้รับการฝึกให้ใช้ปืนใหญ่เป็นอาวุธ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artillerist {m} [mil.] | Artilleristen {pl}artilleryman | artillerymen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artilleryman \Ar*til"ler*y*man\, n.
   A man who manages, or assists in managing, a large gun in
   firing.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artilleryman
   n 1: a serviceman in the artillery [syn: {artilleryman},
      {cannoneer}, {gunner}, {machine gunner}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top