Search result for

arel

(43 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arel-, *arel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amarelle(แอม' มะเรล) n. ต้นเชอร์รี่เปรี้ยวจำพวก Prunus ceasus (sour cherry)
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
bareleggedadj.,adv. ขาเปล่า,ไม่มีถุงเท้า
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
harelip(แฮร์'ลิพ) n. ปากแหว่งหรือปากโหว่แต่กำเนิด.
pararell computerคอมพิวเตอร์งานขนานหมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทำงานทางตรรกะ หรือทางคณิตศาสตร์หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก คอมพิวเตอร์นั้นมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หลายตัว แต่ละตัวทำงานแต่ละอย่าง และสามารถทำไปพร้อม ๆ กันได้ โดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) ทำหน้าที่ดูแลให้ทำงานประสานกันดู serial computer เปรียบเทียบ
pararell processingการประมวลผลแบบขนานหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้มากกว่าสองอย่างในเวลาเดียวกัน ในกรณีเช่นนี้ คอมพิวเตอร์จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ไม่ใช่พีซีหรือแมคอินทอช เพราะจะต้องมีตัวประมวลผลเป็นพัน ๆ ตัว (ในขณะที่ไมโครคอมพิวเตอร์มีเพียงตัวเดียว) จึงจะสามารถทำได้ การประมวลผลขนาดนี้ มักใช้กับงานประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)
rarely(แร'ลี) adv. อย่างหายาก,ไม่บ่อย,ไม่ค่อยมี,ประเสริฐ, Syn. infrequently,seldom
squarely(สแควร์'ลี) adj. เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุ-รัสโดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ยุติธรรม
wearing appareln. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
barely(adv) เกือบไม่มี
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
harelip(n) ปากแหว่ง
rarely(adv) ไม่บ่อย,นานๆครั้ง,ไม่ค่อยมี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thvampires from ththe mb a arelalaingg an attacack ninit.T.แวมไพร์พวกที่หลุัดมาจากสุสาน วางแผนจะโจมตีในคืนนี้ Founder's Day (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy   FR: agité ; remuant
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod   FR: négligé ; peu soigné
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly   FR: sans soin ; sans prêter attention
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūtūa) EN: unconsciously ; unawarely   FR: inconsciemment
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
ความเลินเล่อ[n.] (khwām loēnloē) EN: carelessness   FR: incurie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AREL    AA0 R EH1 L
ARELLANO    AA0 R EH0 L AA1 N OW0
ARELLANES    AE1 R AH0 L EY2 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly [Add to Longdo]
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just [Add to Longdo]
かつかつ[, katsukatsu] (adj-na,adv) (on-mim) barely; scraping by [Add to Longdo]
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P) [Add to Longdo]
そそっかしい[, sosokkashii] (adj-i) careless; thoughtless; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top