ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

approximately

AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approximately-, *approximately*, approximate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approximately(adv) โดยประมาณ, Syn. porximately

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Approximately one minute to twelve.ประมาณ11.59 The Great Dictator (1940)
What interests me is that it recorded approximately 18 hours of it.สิ่งที่ฉันสนใจ คือว่ามันบันทึกไว้ ประมาณ 18 ชั่วโมงของมัน Contact (1997)
Excuse me, ladies and gentlemen, in approximately 2 hours and 23 minutes, we'll be arriving in the orbit of Neptune.อีก 2 ชม. 23 นาที เราจะเข้าสู่วงโครจดาวเนปจูน Event Horizon (1997)
approximately 6350 days old.ประมาณ 6350 วัน Never Been Kissed (1999)
We can reach CRS in approximately one hour depending on traffic conditions.เราไปถึง CRS ได้ในราว 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับ สภาพการจราจร Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
This is a talkback box that allows us to speak to the Pfizer guard which is approximately 500 yards from here.นี่คือกล่องสื่อสารที่เราสามารถ พูดกับยามของไฟเซอร์ได้ ยามอยู่ห่างจากที่นี่ไปแค่ราว 500 หลา The Corporation (2003)
Approximately 40 kilometers from Balmoral Castle.ห่างปราสาทบัลมอรัล 40 กม. The Day After Tomorrow (2004)
Wind velocity approximately twelve knots, factoring in air density...ไหนดูซิ ความเร็วลม 12 นอต ความหนาแน่นของอากาศ.. Around the World in 80 Days (2004)
Suspects are two black males, approximately 20 years of age.ผู้ต้องสงสัยเป็นชายผิวดำสองคน อายุประมาณ 20 ปี Crash (2004)
the super typhoon '29, travelling north at approximately 15 kilometers per hourไต้ฝุ่นยักษ์ ที่ 29 มาจากทางเหนือ ราวๆ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
All it says is that there was a detention facility at Larkhill approximately 10 miles north of Salisbury.มีบันทึกไว้แค่ว่าที่นั่น เป็นสถานกักกัน ที่ลาร์คฮิล... ...ประมาณ 10 ไมล์ ไปทางเหนือของ ซเลสเบอรี่. V for Vendetta (2005)
In approximately three hours, อีก 3 ชั่วโมง Arrival (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approximatelyChemical products account for approximately two-thirds of our exports.
approximatelyQuickly stop the flow of milk, leave to stand for approximately 30 minutes for the milk to solidify.
approximatelyThe bridge is approximately a mile long.
approximatelyThe figure indicates approximately two thirds of the freshmen are indifferent to politics.
approximatelyThe Narita Express will take you directly to Tokyo Station in approximately 90 minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยประมาณ(adv) approximately, Syn. เกือบ, ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง, Ant. โดยตรง, กำหนดแน่นอน, เฉพาะเจาะจง, Example: การเดินทางจากบ้านของเขาไปถึงที่ทำงานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณ, Thai Definition: ที่กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงความจริง
คร่าว(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près
คร่าว[khrāo] (adv) EN: approximately
คร่าว ๆ[khrāo-khrāo] (adv) EN: approximately
เลา ๆ[lao-lao] (adv) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline  FR: approximativement ; grossièrement
ประมาณ[pramān] (adv) EN: about ; approximately ; in the neighborhood of  FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers
อย่างคร่าว ๆ[yāng khrāo-khrāo] (adv) EN: approximately ; roughly  FR: grosso modo

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPROXIMATELY AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approximately (a) ˈəprˈɒksɪmətliː (@1 p r o1 k s i m @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大约[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, / ] approximately; about, #2,450 [Add to Longdo]
约合[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ, / ] approximately; about (some numerical value), #10,859 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
annähernd gleich zuapproximately identically to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf, prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv, vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
サロス[sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
ニッケル銅[ニッケルどう, nikkeru dou] (n) (See 白銅) cupronickel (alloy of approximately 80% copper and 20% nickel) [Add to Longdo]
許し;許[ばかし;ばっかし, bakashi ; bakkashi] (prt) (1) (uk) (col) (See 許り) approximately; about; (2) only; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.) [Add to Longdo]
許り(P);許[ばかり(P);ばっかり;ばっか(許), bakari (P); bakkari ; bakka ( moto )] (prt) (1) (uk) approximately; about; (2) only; merely; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.); (P) [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] (n) (1) shaku (unit of distance approximately equal to 30.3 cm); (2) rule; measure; scale; (3) length; (P) [Add to Longdo]
小半日[こはんにち, kohannichi] (n-adv, n-t) approximately half a day [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n, vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf, n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approximately \Ap*prox"i*mate*ly\, adv.
   With approximation; so as to approximate; nearly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approximately
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top