Search result for

alley

(70 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alley-, *alley*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alley[N] ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, Syn. alleyway
alley[N] ทางเดินที่แคบๆ
alleyway[N] ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, ทางเดินที่แคบ, Syn. alley

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage)
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
halley's cometดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฎเหนือโลกทุก 75 หรือ 76 ปี
valley(แวล'ลี) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร,ห้วยเขา,หว่างเขา,แอ่งลึก., Syn. dale,dell
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน

English-Thai: Nontri Dictionary
alley(n) ตรอก,ซอก,ซอย
galley(n) เรือแจวโบราณ
valley(n) หุบเขา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alley Cropping การปลูกพืชสลับแนว
การปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับ พืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, I did my time in one of these, but I'm more be an alley cat at heart, you know?ช่าย ครั้งนึงฉันเคยทำแบบนี้มาก่อน \ แต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนเป็นอีกแบบไปแล้วละ รู้มะ? Bolt (2008)
I think that's up my alley.ผมว่านั่นเข้าทางผมเลยล่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
They found her in an alley frozen to death.ที่สุดท้ายก็มีคนพบศพเธอแข็งตายอยู่ในตรอกน่ะ Inkheart (2008)
- Going down the alley.-เข้าตรอกไปแล้ว Body of Lies (2008)
Try to take us down a dark alley and beat the hell out of us.พยายามพาเราไปบนถนนที่มืดมิด แล้วฉุดเราลงนรก Marley & Me (2008)
I lost two babies to back alley doctors;ฉันเสียลูกไปสองคน ไปกับหมอที่หลังซอย Changeling (2008)
- In the alley! - Get down, get down!ไปหลบที่ซอกตรงนั้น G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
In an alley on the northeast corner of N and 10th street.ในซอยที่หัวมุมทิศ ตอ. Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Another blind alley here.คุณอยากรู้อะไรอีก The Girlfriend Experience (2009)
I thought I picked up a tail leaving the bowling alley.กว่าจะย้ายนก้นมาจากเลนโบว์ลิ่งได้ Duplicity (2009)
Sounds right up patty's alley.ฟังดูแล้วดูท่าจะทำให้แพตตี้สนใจ I Lied, Too. (2009)
Blocking vehicles? The alley?จอดรถดักไว้แล้ว แล้วในซอยละ Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alleyIt is right up his alley.
alleyLook out for your step in dark alleys.
alleyThe northernmost part of the city is a maze of alleys.
alleyThis is a dead-end alley.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอกซอย[N] lane, See also: alley, footway, Syn. ตรอก, ซอย, Example: การเร่งเครื่องยนต์ตามซอกซอยอย่างไร้เหตุผล ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำลายจิตใจมาก
ซอย[N] lane, See also: alley, by-road, side-street, footway, Syn. ตรอก, ซอกซอย, Example: บ้านนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย อยู่ในซอยหมอเหล็ง, Count unit: ซอย, Thai definition: เรียกทางย่อยหรือทางแยกจากทางใหญ่
ตรอก[N] lane, See also: alley, narrow path, Syn. ซอย, ทางผ่าน, ทางเดิน, เส้นทาง, ทาง, ทางแคบ, Example: บ้านของเธอต้องเดินเข้าไปในตรอก, Count unit: ตรอก, Thai definition: ทางที่แยกจากถนนใหญ่และมีขนาดเล็กกว่าถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass   
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale   
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]
คนตาเข[n. exp.] (khon tākhē) EN: walleyed person ; cross-eyed person   FR: loucheur [m] ; loucheuse [f] ; louchon [m] (fam.)
ซอย[n.] (søi) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley   FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]
ซอยตัน[n. exp.] (søi tan) EN: blind alley   FR: voie sans issue [f]
ตะเข้[n.] (takhē) EN: hip rafter ; valley   
ทางแคบ[n. exp.] (thāng khaēp) EN: narrow path ; alley   FR: allée [f]
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: dead end ; blind alley   FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac (pop.) [m]
ตรอก[n.] (trøk) EN: lane ; alley ; alleyway   FR: allée [f] ; sentier [m] ; passage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEY    AE1 L IY0
ALLEYS    AE1 L IY0 Z
ALLEY'S    AE1 L IY0 Z
ALLEYNE    AE1 L EY2 N
ALLEYWAY    AE1 L IY0 W EY2
ALLEYWAYS    AE1 L IY0 W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alley    (n) (a1 l ii)
alleys    (n) (a1 l i z)
alleyway    (n) (a1 l i w ei)
alleyways    (n) (a1 l i w ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chaussee-Baum {m} [bot.]alley tree [Add to Longdo]
Straßendirne {f}alley cat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレイ[, arei] (n) (1) array; (2) alley [Add to Longdo]
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
ウォールアイ[, uo-ruai] (n) walleye (Sander vitreus) [Add to Longdo]
ガリー;ガリ[, gari-; gari] (n) (1) gully; (2) galley [Add to Longdo]
ガレー[, gare-] (n) galley [Add to Longdo]
キツネホシザメ[, kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic) [Add to Longdo]
ギャレー[, gyare-] (n) galley [Add to Longdo]
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof [Add to Longdo]
ゲラ刷り[ゲラずり, gera zuri] (n) galley proof [Add to Longdo]
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小巷[xiǎo xiàng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] alley [Add to Longdo]
小径[xiǎo jìng, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] alley [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alley \Al"ley\, n.; pl. {Alleys}. [A contraction of alabaster,
   of which it was originally made.]
   A choice taw or marble. --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alley \Al"ley\, n.; pl. {Alleys}. [OE. aley, alley, OF. al['e]e,
   F. all['e]e, a going, passage, fr. OE. aler, F. aller, to go;
   of uncertain origin: cf. Prov. anar, It. andare, Sp. andar.]
   1. A narrow passage; especially a walk or passage in a garden
    or park, bordered by rows of trees or bushes; a bordered
    way.
    [1913 Webster]
 
       I know each lane and every alley green. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A narrow passage or way in a city, as distinct from a
    public street. --Gay.
    [1913 Webster]
 
   3. A passageway between rows of pews in a church.
    [1913 Webster]
 
   4. (Persp.) Any passage having the entrance represented as
    wider than the exit, so as to give the appearance of
    length.
    [1913 Webster]
 
   5. The space between two rows of compositors' stands in a
    printing office.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alley
   n 1: a narrow street with walls on both sides [syn: {alley},
      {alleyway}, {back street}]
   2: a lane down which a bowling ball is rolled toward pins [syn:
     {bowling alley}, {alley}, {skittle alley}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top