ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

african

AE1 F R IH0 K AA0 N   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -african-, *african*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
African[ADJ] เกี่ยวกับแอฟริกา
African[N] ชาวแอฟริกา
African violet[N] ไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
African American[N] คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
african(แอฟ' ริเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับแอฟริกา, ชาวแอฟริกา., Syn. Afric
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
africander(แอฟริแคน' เดอะ) n. = Afrikander
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
africanize(แอฟ' ริคะไนซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา. -Africanization n.
pan-africanismn. ลัทธิพันธมิตรระหว่างประเทศแอฟริกาทั้งหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
African artศิลปะแอฟริกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American familiesครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American legislatorsผู้ตรากฎหมายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American musiciansนักดนตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African Americansชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African elephantช้างแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African languageภาษาแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African National Congress (ANC)สภาแห่งชาติแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African Unionสหภาพแอฟริกา สหภาพแอฟริกาซึ่งเป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคที่สำคัญ ของทวีป แอฟริกา ได้ก่อกำเนิดมาจากองค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization of African Unity ? OAU) เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยได้ปรับปรุงกฎบัตรเดิมขององค์การเอกภาพแอฟริกา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการจัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพและสามารถแทรกแซงกิจการของประเทศ สมาชิกโดยผ่านกองกำลังรักษาสันติภาพ กลไกที่สำคัญของสหภาพ แอฟริกาที่เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งคือ ธนาคารกลาง นอกจากนี้ นโยบายสำคัญที่สหภาพแอฟริกาเน้น คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และได้ใช้โครงการ The New Partnership for Africa?s Development หรือ NEPAD เป็นหลักในการดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งมุ่งเน้นการขจัดความยากจน [การทูต]
African violetsแอฟริกัน ไวโอเลต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
African tulip Tree (n) ต้นแคแสด
Image:

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I'm gonna have my African necklace on, rig ht,ผมจะใส่สร้อยคอแบบแอฟริกา After Porn Ends 2 (2017)
And we wish him well on his south African jungle safari!และเราอวยพรเขาให้มีความสุข กับป่าซาฟารีในแอฟริกาใต้! The Lego Batman Movie (2017)
Three quarters of the way across the African continent.สามพิกัดของทางในทวีป แอฟริกา Hidden Figures (2016)
It's a word in an African dialect meaning "thief."แบบนี้รอยสัก แต่นี่มันตราสัญลักษณ์ Avengers: Age of Ultron (2015)
He operates off the African coast.เดี๋ยว Avengers: Age of Ultron (2015)
South African authorities placed an immediate halt... on the use of any robotic element of law enforcement... and have activated 150,000 reserve human forces.เจ้าหน้าที่แอฟริกาใต้ วางหยุดทันที ... เกี่ยวกับการใช้องค์ประกอบใดๆ ของหุ่นยนต์ การบังคับใช้กฎหมาย ... และได้เปิดใช้งาน 150,000 กองกำลังสำรองของมนุษย์. Chappie (2015)
So...maybe he had a girlfriend, and maybe she had an interest in African art.ดังนั้น.. เขาอาจจะมี เพื่อนหญิง และเป็นไปได้ ที่หล่อนจะสนใจ ศิลปะอัฟริกัน เราควรจับตาเขามั้ย? The Silver Briefcase (2014)
But there was no African art.สำหรับรูปแบบที่ตกแต่งไว้ ในวันที่เกิดการฆาตกรรม แต่ไม่มี ศิลปะอัฟริกัน The Silver Briefcase (2014)
Yes, but the African art doesn't have any analog in the crime scene photos.แต่เป็นศิลปะอัฟริกัน ไม่มีอันไหนเข้าแบบ กับในรูปที่เกิดเหตุ The Silver Briefcase (2014)
Now, I called and told the police, but we're predominantly African American congregation.ตอนนี้ผมได้บอกกับตำรวจไปแล้ว แต่พวกเราเป็นแค่กลุ่มคนผิวสี ที่อาศัยอยู่ในอเมริกา The Long Bright Dark (2014)
Maybe you adopted a small African child named Ikatababwe, promising to feed this nigga for 25 cents a day.บางทีคุณอาจจะนำมาใช้มีขนาดเล็ก เด็กแอฟริกันชื่อ Ikatababwe สัญญาว่าจะเลี้ยง ไอ้นี้สำหรับ 25 เซนต์วัน. Scary Movie 5 (2013)
I'm anticipating that the market in African Saharas will be worth looking into, but...ผมคิดว่าตลาดแอฟริกันซาฮาร่าคุ้มค่าที่จะศึกษาครับ แต่ว่า... Episode #1.5 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
africanHe was a hero of the African campaign in World War II.
africanIf I was going to the African continent where would be the safest and most sanitary place?
africanIn the nineteenth century many Africans were sold as slaves in the United States.
africanIn these statistics Egypt is classed as an African nation.
africanIt isn't surprising that an Africans may think of English as one of their continent's languages.
africanIt's an African country, so you may think the climate is very hot.
africanWhen you watch television or listen to the radio, the music which you hear is often African in origin.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัฟริกัน[n. prop.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: Africain [m]
อัฟริกัน[adj.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: africain
ดาวเรือง[n.] (dāoreūang) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold   FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]
แขก[n. prop.] (Khaēk ) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab   FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]
นกแสกทุ่งหญ้า[n. exp.] (nok saēk thung yā) EN: Grass Owl ; African Grass-Owl   FR: Effraie du Cap [f]
ปาล์มน้ำมัน [n. exp.] (pām nāmman) EN: Oil palm ; African oil palm ; Macaw fat   
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง[n. prop.] (Sāthāranarat Aepfarikā Klāng) EN: Central African Republic (CAR )   FR: République centrafricaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFRICAN    AE1 F R IH0 K AA0 N
AFRICANS    AE1 F R IH0 K AH0 N Z
AFRICANIST    AE1 F R IH0 K AA0 N IH0 S T
AFRICANIZE    AE1 F R AH0 K AA0 N AY2 Z
AFRICANISTS    AE1 F R IH0 K AA0 N IH0 S T S
AFRICANIZED    AE1 F R AH0 K AA0 N AY2 Z D
AFRICANIST'S    AE1 F R IH0 K AA0 N IH0 S T S
AFRICAN-AMERICAN    AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N
AFRICAN-AMERICAN    AE1 F R IH0 K AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
African    (n) ˈæfrɪkən (a1 f r i k @ n)
Africans    (n) ˈæfrɪkənz (a1 f r i k @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非洲人[Fēi zhōu rén, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄖㄣˊ, ] African (person), #34,353 [Add to Longdo]
非洲开发银行[Fēi zhōu Kāi fā Yín háng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] African Development Bank, #91,866 [Add to Longdo]
非洲联盟[Fēi zhōu Lián méng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] African Union [Add to Longdo]
非盟[Fēi Méng, ㄈㄟ ㄇㄥˊ, ] African Union (AU), abbr. for 非洲聯盟|非洲联盟 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Afrikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]African Darter [Add to Longdo]
Graurückendommel {f} [ornith.]African Dwarf Bittern [Add to Longdo]
Mohrenklaffschnabel {m} [ornith.]African Open-bill Stork [Add to Longdo]
Afrikanischer Löffler {m} [ornith.]African Spoonbill [Add to Longdo]
Schwarzente {f} [ornith.]African Black Duck [Add to Longdo]
Gelbschnabelente {f} [ornith.]African Yellow-billed Duck [Add to Longdo]
Afrikanische Zwergente {f} [ornith.]African Pygmy Goose [Add to Longdo]
Zwergsperber {m} [ornith.]African Little Sparrowhawk [Add to Longdo]
Afrikahabicht {m} [ornith.]African Goshawk [Add to Longdo]
Kuckucksweih {m} [ornith.]African Cuckoo Hawk [Add to Longdo]
Salvadoribussard {m} [ornith.]African Red-tailed Buzzard [Add to Longdo]
Bergbussard {m} [ornith.]African Mountain Buzzard [Add to Longdo]
Froschweihe {f} [ornith.]African Marsh Harrier [Add to Longdo]
Weißrückengeier {m} [ornith.]African White-backed Vulture [Add to Longdo]
Schreiseeadler {m} [ornith.]African Fish Eagle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
アガパンサス[, agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat [Add to Longdo]
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
アノア[, anoa] (n) anoa (either of two small African water buffalo of genus Bubalus) [Add to Longdo]
アフリカンアメリカン[, afurikan'amerikan] (n) African-American [Add to Longdo]
アフリカンコリス[, afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus) [Add to Longdo]
アフリカ系アメリカ人;阿弗利加系亜米利加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American [Add to Longdo]
アフリカ象[アフリカぞう, afurika zou] (n) African elephant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, a. [L. Africus, Africanus, fr. Afer
   African.]
   Of or pertaining to Africa.
   [1913 Webster]
 
   {African hemp}, a fiber prepared from the leaves of the
    {Sanseviera Guineensis}, a plant found in Africa and
    India.
 
   {African marigold}, a tropical American plant ({Tagetes
    erecta}).
 
   {African oak} or {African teak}, a timber furnished by
    {Oldfieldia Africana}, used in ship building.
    [1913 Webster]
 
   {African violet} .
 
   {African-American}, see {African-American}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, n.
   A native of Africa; also one ethnologically belonging to an
   African race.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 African
   adj 1: of or relating to the nations of Africa or their peoples;
       "African languages"
   n 1: a native or inhabitant of Africa

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top