ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affable

AE1 F AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affable-, *affable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affable(adj) สุภาพ, See also: อ่อนโยน, Syn. polite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา

English-Thai: Nontri Dictionary
affable(adj) อ่อนโยน, น่ารัก, สุภาพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's an affable dude, but he can turn on you in a heartbeat.เขาเป็นเพื่อนที่น่ารัก แต่พริบตาเดียวก็แทงข้างหลังเราซะแล้ว Guadalajara Dog (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจดี[jaidī] (adj) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign  FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
อ่อนโยน[ønyōn] (adj) EN: gentle ; tender ; soft  FR: courtois ; affable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AFFABLE AE1 F AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affable (j) ˈæfəbl (a1 f @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和蔼可亲[hé ǎi kě qīn, ㄏㄜˊ ㄞˇ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ, / ] affable; genial, #41,259 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leutselig; freundlich { adj } | leutseliger | am leutseligstenaffable | more affable | most affable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable [Add to Longdo]
温雅[おんが, onga] (adj-na, n) graceful; affable [Add to Longdo]
懐こい[なつこい, natsukoi] (adj-i) amiable; affable; likable [Add to Longdo]
懐っこい[なつっこい, natsukkoi] (adj-i) amiable; affable; likable [Add to Longdo]
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp, adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable [Add to Longdo]
気の置けない[きのおけない, kinookenai] (adj-i) (See 気が置けない) amiable; affable [Add to Longdo]
砕けた[くだけた, kudaketa] (adj-f) (1) easy (e.g. explanation, description); plain; familiar; (2) informal (e.g. greeting, expression); friendly; affable (e.g. person) [Add to Longdo]
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1, vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P) [Add to Longdo]
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affable \Af"fa*ble\, a. [F. affable, L. affabilis, fr. affari to
   speak to; ad + fari to speak. See {Fable}.]
   1. Easy to be spoken to or addressed; receiving others kindly
    and conversing with them in a free and friendly manner;
    courteous; sociable.
    [1913 Webster]
 
       An affable and courteous gentleman.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His manners polite and affable.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Gracious; mild; benign.
    [1913 Webster]
 
       A serene and affable countenance.   --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courteous; civil; complaisant; accessible; mild; benign;
     condescending.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affable
   adj 1: diffusing warmth and friendliness; "an affable smile";
       "an amiable gathering"; "cordial relations"; "a cordial
       greeting"; "a genial host" [syn: {affable}, {amiable},
       {cordial}, {genial}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affable /afabl/ 
  affable; friendly; good-natured; kind

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top