หรือคุณหมายถึง ärie?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aerie

EH1 R IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aerie-, *aerie*
Possible hiragana form: あえりえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerie[N] ที่พัก บ้านหรือปราสาทซึ่งอยู่บนที่สูง
aerie[N] รังของนกขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry

English-Thai: Nontri Dictionary
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
บริษัทการบิน[n. exp.] (børisat kān bin) FR: compagnie aérienne [f]
แห่งอากาศ[adj.] (haeng akāt) FR: aérien
การบิน[adj.] (kānbin) EN: aeronautical   FR: aérien ; aéronautique
การจราจรทางอากาศ[n. exp.] (kān jarājøn thāng ākāt) EN: air traffic   FR: trafic aérien [m]
การโจมตีทางอากาศ[n. exp.] (kān jōmtī thāng ākāt) EN: air strike   FR: attaque aérienne [f]
การขนส่งทางอากาศ[n. exp.] (kān khonsong thāng ākāt) EN: air cargo ; air transport   FR: transport de fret aérien [m]
เกี่ยวกับเครื่องบิน[adj.] (kīokap khreūangbin) EN: aerial   FR: aérien
กองทัพอากาศ[n. exp.] (køngthap akāt) EN: airforce = air force   FR: armée de l'air [f] ; force aérienne [f]
น่านฟ้า[n.] (nānfā) EN: territorial sky ; jurisdictional sky ; territorial air space   FR: espace aérien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AERIE EH1 R IY0
AERIEN EH1 R IY0 AH0 N
AERIENS EH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aerie (n) ˈɛəʳriː (e@1 r ii)
aeries (n) ˈɛəʳrɪz (e@1 r i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aerie \Ae"rie\ (?; 277), n. [OE. aire, eire, air, nest, also
   origin, descent, OF. aire, LL. area, aera, nest of a bird of
   prey, perh. fr. L. area an open space (for birds of prey like
   to build their nests on flat and open spaces on the top of
   high rocks). Cf. {Area}.]
   The nest of a bird of prey, as of an eagle or hawk; also a
   brood of such birds; eyrie. --Shak. Also fig.: A human
   residence or resting place perched like an eagle's nest.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aerie
   n 1: the lofty nest of a bird of prey (such as a hawk or eagle)
      [syn: {aerie}, {aery}, {eyrie}, {eyry}]
   2: any habitation at a high altitude [syn: {aerie}, {aery},
     {eyrie}, {eyry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top