ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advisable

AH0 D V AY1 Z AH0 B AH0 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advisable-, *advisable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advisable[ADJ] ซึ่งคู่ควร, See also: ซึ่งมีค่าพอ, เหมาะ, Syn. fitting, prudent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
inadvisable(อินดัดไว' ซะเบิล) adj. ไม่ฉลาด, ไม่สมควร, ไม่บังควร., See also: inadvisability, inadvisableness n. inadvisably adv., Syn. unwise, improper

English-Thai: Nontri Dictionary
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
inadvisable(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สมควร,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
It's not advisable for a doctor who's done a forensic evaluation to then become that person's therapist.มันไม่ควรสำหรับหมอที่ อยู่ในศาลการพิจารณาคดี ...แล้วมาเป็นหมอบำบัด ให้กับคนคนนั้น Basic Instinct (1992)
That's what's advisable for optimal survival.นั่นคือวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
It is not advisable to sleepwalk.- อย่างน้อย เธอคงไม่เดินละเมอนะ House at the End of the Street (2012)
For castaways who must share their lifeboats with large dangerous carnivores, it's advisable to establish your territory as your own.สำหรับผู้ประสบภัยที่ร่วมโดยสารเรือชูชีพกับสัตว์ดุร้าย แนะนำให้กำหนดอาณาเขตของตัวเองขึ้นมา Life of Pi (2012)
My Lord, is that advisable without the abdication?พระเจ้าของฉันเป็นที่แนะนำโดยไม่ต้องสละราชสมบัติ ? Jupiter Ascending (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advisableIt is advisable for a man or woman to acquire an accomplishment.
advisableIt is advisable for him to go.
advisableIt is advisable for you to take the medicine.
advisableIt is advisable to go by train.
advisableIt's often cold, so overcoats are advisable.
advisableYou may advisable keep silent.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūan) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt   FR: inapte ; incapable

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVISABLE AH0 D V AY1 Z AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advisable (j) ˈədvˈaɪzəbl (@1 d v ai1 z @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P) [Add to Longdo]
方がよろしい;方が宜しい[ほうがよろしい, hougayoroshii] (exp) (See 方がよい) had better; is advisable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advisable \Ad*vis"a*ble\, a.
   1. Proper to be advised or to be done; expedient; prudent.
    [1913 Webster]
 
       Some judge it advisable for a man to account with
       his heart every day.         --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Ready to receive advice. [R.] --South.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Expedient; proper; desirable; befitting.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advisable
   adj 1: worthy of being recommended or suggested; prudent or
       wise; "such action is neither necessary nor advisable";
       "extreme caution is advisable"; "it is advisable to
       telephone first" [ant: {inadvisable}, {unadvisable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top