ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adversity

AE0 D V ER1 S IH0 T IY2   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adversity-, *adversity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adversity[N] เคราะห์กรรม, See also: ความทุกข์ร้อน, Syn. misfortune, reverse, trouble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adversity(แอดเวอ' ซีที) n. ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, Syn. misfortune, calamity)

English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรค
ความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You daddy stared adversity in the eye, Hardy, and he beat it back with a broom.เขาผจญความทุกข์ยากอย่างเด็ดเดี่ยว และตอบโต้มันด้วยไม้กวาด The Legend of Bagger Vance (2000)
No. Look, we've all faced adversity before, and we've come out stronger on the other end.เราเคยเจอยิ่งกว่านี้ ยังผ่านมาได้ Home (2010)
Adversity in war isความเสียเปรียบในสงคราม Clone Cadets (2010)
It's a company where adversity is overcome.เราเป็นบริษัท ที่ช่วยเอาชนะเคราะห์ภัยทั้งหลาย The Long Way Down Job (2011)
Adversity is the state in which man most easily becomes acquainted with himself being especially free of admirers then."ความทุกข์ยากคือสภาพที่มนุษย์ "ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับตัวเองมากที่สุด "เพราะปราศจากคนยกย่อง" Battleship (2012)
A little adversity can actually be good for you.ความทุกข์เล็กๆน้อยๆ /N เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเธอจริงๆ Salon of the Dead (2012)
Turns out my essay about overcoming adversity while maintaining a straight-A average during a teen pregnancy really turned on the admissions boards.ปรากฎว่าเรียงความของฉัน ที่เกี่ยวกับการเอาชนะความทุกข์ยาก ในขณะที่ต้องรักษาเกรดให้ A ตลอด ทั้งๆที่ท้อง มันซาบซึ้งใจ Michael (2012)
Adversity creates unexpected alliances...ความทุกข์ยาก สร้างพันธมิตรที่ไม่คาดคิด... Scandal (2012)
Look, no matter what adversity we face, we stand for what is right.ฟังนะ, ไม่ว่าเราจะเจอกับอะไร เราจะสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง Arthur's Bane: Part One (2012)
He says he deals with conflict and adversity easily, though.เขาพูดว่าเขาจัดการกับ ความขัดแย้งและความทุกข์ยาก ได้อย่างง่ายดาย Black-Winged Redbird (2013)
Not ghosts and storybook legends, people who faced adversity and overcame it.ไม่ใช่ผี หรือตำนานในนิทาน แต่เป็นผู้คนที่เผชิญปัญหาแล้วเอาชนะมาได้ Jackie (2016)
And because of that, he never really learned to handle adversity in an adult way.และเพราะอย่างงั้น เขาเลยไม่เคยเรียนรู้ การรับมือกับความลำบากแบบผู้ใหญ่ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adversityAdversity is the best school.
adversityAdversity makes a man wise, not rich.
adversityDespite adversity, the architect achieved worldwide fame.
adversityDespite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.
adversityFace adversity with courage.
adversityShe carries on smiling in the face of adversity.
adversityThey must have struggled against adversity from their early days.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance   FR: malheur [m] ; malchance [f]
ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา[n. exp.] (khwām chalāt nai kān kaēkhai panhā) EN: adversity quotient ; AD   
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk yāk) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery   
เสวยทุกข์[v. exp.] (sawoēi thuk) EN: undergo suffering ; suffer adversity   
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERSITY AE0 D V ER1 S IH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adversity (n) ˈədvˈɜːʳsɪtiː (@1 d v @@1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆境[nì jìng, ㄋㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, ] adversity, #17,977 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missgeschick {n} | Missgeschicke {pl}adversity | adversities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
雨降って地固まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations [Add to Longdo]
逆境[ぎゃっきょう, gyakkyou] (n) adversity; (P) [Add to Longdo]
失意[しつい, shitsui] (n,adj-no) disappointment; despair; adversity; (P) [Add to Longdo]
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity [Add to Longdo]
悲境;悲況[ひきょう, hikyou] (n) adversity; sad circumstances [Add to Longdo]
百戦練磨;百戦錬磨[ひゃくせんれんま, hyakusenrenma] (n,adj-no) veteran; (someone) schooled by adversity in many battles; (someone) rich in life's experience gained through much adversity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adversity \Ad*ver"si*ty\, n.; pl. {Adversities}. [OE. adversite,
   F. adversit['e], fr. L. adversitas.]
   1. Opposition; contrariety. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       Adversity is not without comforts and hopes.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Affliction; distress; misery; disaster; trouble;
     suffering; trial.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adversity
   n 1: a state of misfortune or affliction; "debt-ridden farmers
      struggling with adversity"; "a life of hardship" [syn:
      {adversity}, {hardship}, {hard knocks}]
   2: a stroke of ill fortune; a calamitous event; "a period marked
     by adversities"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top