ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acutely

AH0 K Y UW1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acutely-, *acutely*, acute
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acutely(adv) อย่างมีไหวพริบ, Syn. keenly, shrewd
acutely(adv) อย่างรุนแรง, Syn. severely
acutely(adv) อย่างแหลมคม, Syn. sharply

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, the President is acutely aware that this decision bears some controversy.และตอนนี้ ท่านประธานาธิบดี ได้ตระหนักดีว่าการตัดสินใจนี้ อาจมีเสียงคัดค้านอยู่บ้าง Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I am acutely aware that this is an unusual request.ฉันทราบดีค่ะ ว่านี่เป็นคำร้องที่ไม่ปกติ The Longest Night (2010)
No, sir, I am actually acutely aware of the fact that this is a delicate and valuable relic.ไม่ค่ะ ฉันเข้าใจดี ที่ว่ามันคือวัตถุโบราณ ที่บอบบางและทรงคุณค่า The Sisters Mills (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acutelyI was acutely aware that..

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACUTELY AH0 K Y UW1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acutely (a) ˈəkjˈuːtliː (@1 k y uu1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
犇犇(P);犇々;緊緊;緊々[ひしひし, hishihishi] (adv) (uk) acutely; severely; tightly; keenly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acutely \A*cute"ly\, adv.
   In an acute manner; sharply; keenly; with nice
   discrimination.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acutely
   adv 1: in an acute manner; "she pitied her sister acutely";
       "acutely aware"
   2: having a rapid onset; "an acutely debilitating virus" [ant:
     {chronically}]
   3: changing suddenly in direction and degree; "the road twists
     sharply after the light"; "turn sharp left here"; "the visor
     was acutely peaked"; "her shoes had acutely pointed toes"
     [syn: {sharply}, {sharp}, {acutely}]
   4: in a shrewd manner; "he invested his fortune astutely"; "he
     was acutely insightful" [syn: {astutely}, {shrewdly},
     {sagaciously}, {sapiently}, {acutely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top