ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acuminate

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acuminate-, *acuminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acuminate[ADJ] ซึ่งมีปลายแหลมเรียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acuminateเรียวแหลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋭先形[えいせんけい, eisenkei] (adj-no) acuminate (i.e. sharp shape of leaf); apiculate [Add to Longdo]
鋭尖形[えいせんけい, eisenkei] (n,adj-no) acuminate (of the shape of a leaf tip) [Add to Longdo]
鋭頭[えいとう, eitou] (n,adj-no) (See 鈍頭) acute (of the shape of a leaf); acuminate; pointed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acuminate \A*cu"mi*nate\, a. [L. acuminatus, p. p. of acuminare
   to sharpen, fr. acumen. See {Acumen}.]
   Tapering to a point; pointed; as, acuminate leaves, teeth,
   etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acuminate \A*cu"mi*nate\, v. t.
   To render sharp or keen. [R.] "To acuminate even despair."
   --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acuminate \A*cu"mi*nate\, v. i.
   To end in, or come to, a sharp point. "Acuminating in a cone
   of prelacy." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acuminate
   adj 1: (of a leaf shape) narrowing to a slender point
   v 1: make sharp or acute; taper; make (something) come to a
      point

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top