ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accrued

AH0 K R UW1 D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accrued-, *accrued*, accru, accrue
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued expenseค่าใช้จ่ายค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued incomeรายได้ค้างรับ [การบัญชี]
Accrued Interestดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร [การเงิน-การลงทุน]
Accrued interestดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest payableดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest receivableดอกเบี้ยค้างรับ [การบัญชี]
Accrued liabilityหนี้สินค้างจ่าย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dirk's a great kid, and I'm just trying to impart some of the experiences I've accrued to help him.ผมแค่พยายามจะแบ่ง... ...ประสบการณ์ของผม เพื่อช่วยเขา Rushmore (1998)
Just when I thought we'd accrued every accolade, yet another falls in our laps from the heavens.ตอนนี้ทุกอย่างกำลังไปได้สวย แต่ก็ดันมีเรื่องเข้ามาขัดจังหวะ Whore (2010)
Therefore, she's entitled to a full 50% of all assets accrued during the marriage.ดังนั้น เธอ มีสิทธิ50%เต็ม ของทรัพย์สินทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างการแต่งงาน Duress (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accruedAccrued interest will be paid into your account.
accruedInterest accrued from the money left in my savings account.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khāng jāi) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable   
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khāng rap) EN: accrued interest receivable   
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[n. exp.] (khāchaijāi khāng jāi) EN: accrued liabilities   
ค้างรับ[adj.] (khāng rap) EN: accrued   
รายได้ค้างรับ[n. exp.] (rāidāi khāng rap) EN: accrued income ; accrued revenue   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCRUED    AH0 K R UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accrued    (v) ˈəkrˈuːd (@1 k r uu1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konto zur Periodenabgrenzung von Löhnen und Gehälternaccrued payroll account [Add to Longdo]
Rechnungsabgrenzungsposten {m}accrued item [Add to Longdo]
Rückstellungen {pl}accrued liabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
退職給付[たいしょくきゅうふ, taishokukyuufu] (n) accrued benefit; retirement benefits; post-employment benefits [Add to Longdo]
評価益[ひょうかえき, hyoukaeki] (n) paper profit; appraisal gain; profit accrued from revised valuation [Add to Longdo]
未収[みしゅう, mishuu] (n,adj-no) accrued; outstanding [Add to Longdo]
未払費用[みはらいひよう, miharaihiyou] (n) accrued expenses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accrue \Ac*crue"\ ([a^]k*kr[udd]"), v. i. [imp. & p. p.
   {Accrued}; p. pr. & vb. n. {Accruing}.] [See {Accrue}, n.,
   and cf. {Accresce}, {Accrete}.]
   1. To increase; to augment.
    [1913 Webster]
 
       And though power failed, her courage did accrue.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To come to by way of increase; to arise or spring as a
    growth or result; to be added as increase, profit, or
    damage, especially as the produce of money lent. "Interest
    accrues to principal." --Abbott.
    [1913 Webster]
 
       The great and essential advantages accruing to
       society from the freedom of the press. --Junius.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accrued
   adj 1: periodically accumulated over time; "accrued interest";
       "accrued leave" [syn: {accrued}, {accumulated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top