ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a.m

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a.m-, *a.m*
Possible hiragana form: あ.ん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A.M.[ABBR] เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. am, a.m., AM
a.m.[ABBR] เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem), Syn. am, AM, A.M.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. a. m.
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทย์แห่งอเมริกา
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
A.M. (arithmetic mean)เอเอ็ม (มัชฌิมเลขคณิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic average] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ Night and Fog (1956)
"Room 2700. Tomorrow at 11:00 a.m."แอลเอ ห้อง 2700 11 โมง พรุ่งนี้ Oh, God! (1977)
You know, you could be a little quieter when you come in at 4:00 a.m.รู้ไม๊ ดูเหมือนนายกลับมาตอนตี 4 The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Open with it at 6, 1 1 and 7 a.m. Bet she pushed him just for the great shot.ถ้าเค้าออกมานะ ชั้นจะ ... Hero (1992)
[ Winston Churchill On Radio ] Yesterday morning, at 2:4 1 a.m., at General Eisenhower's headquarters,ที่กองบัญชาการนายพลไอเซนฮาวร์ นายพลโจดัลด์ลงนามยอมแพ้ไม่มีเงื่อนไข Schindler's List (1993)
2:45 a.m. Subject takes 15 cc's Expectane... supplemented with 100 milligrams of progesterone... two milligrams of estrogen.เวลา 2: 45 ตัวอย่างทานเอ็กซ์เพกเทน 15 ซีซ๊ เสริมกับโพรเจสเตอโรน 100 มิลลิกรัม Junior (1994)
We're gonna do the tests at 8:00 a.m. and again at 10:00 p.m.เราจะทดสอบตอนเวลา 8: 00 และอีกครั้งตอนสี่ทุ่ม Junior (1994)
7:22 in the a.m.07: 22 ในน Pulp Fiction (1994)
- Your wife Bonnie comes home at 9:30 in the a.m., correct?- ภรรยาของคุณบอนนี่มาบ้านในเวลา 9.30 นถูกต้องหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
9:00 a.m. Tomorrow.- 9 โมงเช้าพรุ่งนี้ Heat (1995)
I implored him because I knew you was coming this a.m.ผมอ้อนวอนเขาแล้วให้มาเช้านี้ Heat (1995)
At 2:00 a.m.ตี 2 Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a.mBreakfast is served from 7:30 a.m. to 11:00 a.m.
a.mI'm on duty from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
a.mPlease return it by 10 a.m. Monday.
a.mThe murder happened between 3 a.m. and 5 a.m.
a.mWe will start at 6 a.m. on August 20.
a.mShe is at her wit's end with her son. He sometimes does not come home until 3 or 4 a.m.
a.mI was expecting you at 11:00 a.m.
a.mThe meeting is scheduled for 10 a.m.
a.mThe library is open from 9 a.m. to 8 p.m.
a.mThe bank opens at 9 a.m. and close at 3 p.m.
a.mIn summer the sun rises about 4 a.m. in England.
a.mI jog through Central Park every morning at 6 a.m.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต[N] master of arts, See also: A.M.
เอเอ็ม[N] ante meridiem, See also: a.m.
ก่อนเที่ยง[N] ante meridian, See also: a.m., forenoon, Example: เลขานุการติดต่อนัดหมายให้พนักงานแสดงสินค้ามาสาธิตการทำงานของสินค้าในเวลาก่อนเที่ยง, Thai definition: ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อนเที่ยง [X] (køn thīeng) EN: ante meridian ; a.m. ; forenoon   FR: avant-midi
เที่ยง [n.] (thīeng) EN: midday ; noonday ; at noon ; 12.00 a.m.   FR: midi [m] ; milieu de la journée/du jour [m] ; 12 heures[fpl]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
a.M. : am Mainon the Main [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
午前[ごぜん, gozen] (n-adv,n-t) morning; a.m.; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Am \Am\ [AS. am, eom, akin to Gothic im, Icel. em, Olr. am,
   Lith. esmi, L. sum., Gr. ?, Zend ahmi, Skr. asmi, fr. a root
   as to be. ?. See {Are}, and cf. {Be}, {Was}.]
   The first person singular of the verb be, in the indicative
   mode, present tense. See {Be}.
   [1913 Webster]
 
      God said unto Moses, I am that am.    --Exod. iii.
                          14.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AM
     Active Matrix (LCD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AM
     Asynchronous Mode
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AM
     Amplitude Modulation
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top