Search result for

-trailer-

(29 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trailer, *trailer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trailer[N] ผู้ลาก, See also: รถพ่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา

English-Thai: Nontri Dictionary
trailer(n) ผู้สะกดรอย,ไม้เลื้อย,รถพ่วง,ภาพยนตร์โฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trailerรถพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailer-(พ่วง)ท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only magic I've ever done was try to figure out a way to stay in college for nine years and not go back to my trailer park in Idaho.เวทย์มนต์เดียวที่ฉันมีคือหาทาง อยู่ในวิทยาลัยตลอด9ปี โดนไม่เด้งกลับไปอยู่ที่จอดรถที่ไอดาโฮ The House Bunny (2008)
It was a trailer, not a building.มันเป็นรถพ่วง ไม่ใช่ตึก Taken (2008)
How can you not see a 50-foot trailer?รถพ่วงยาวตั้ง 5 เมตร! Bedtime Stories (2008)
Niki came into my trailer the other day, and she was crying.นิกกี้มาหาฉันเมื่อวันก่อน ร้องไห้มาด้วย Loyal and True (2008)
Remember, the trailer's like...จำตัวอย่างหนังที่มันฉับๆกันเละเลย The Twilight Saga: New Moon (2009)
Can I start parking over near your trailer?เจ้ขอย้าย ที่จอดรถมาไว้ข้างเทรลเล่อร์ได้มั้ย Nothing But the Blood (2009)
This Alabama trailer trash has been making good.เหลวไหลทั้งเพ มันสร้างเรื่องมาพูดซะฟังดูน่าเชื่อถือ Killing Your Number (2009)
Trailer Park. Great.ลานจอดรถเทรลเลอร์ เยี่ยม Living the Dream (2009)
- Dude, what are these? The keys to my trailer...กุญแจรถพ่วงฉัน... Good Mourning (2009)
All right, they're asleep in the trailer.ดีมาก เด็กๆ นอนในเทรลเลอร์แล้ว Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Unless I sit alone in that trailer for one more minute, then I'm gonna die.เว้นแต่ว่า ฉันนั่งคนเดียวในเทรลเลอร์นั่น อีกแค่นาทีเดียว ฉันก็จะตายแน่ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I mean, the toilet empties into a bucket underneath the trailer.ถังน้ำเฮงซวยและที่อิซซี่ว่า "การแต่งงานคือการผจญภัย Tainted Obligation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trailerHe attached the trailer to his car.
trailerThe trailer goes with the car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถเทรลเลอร์[N] trailer, See also: drawbar trailer, Syn. รถพ่วง

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAILER    T R EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trailer    (n) (t r ei1 l @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhängekupplung {f}; Anhängerkupplung {f}trailer hitch; hitch [Add to Longdo]
Anhänger {m} (Wohnwagen) | Anhänger {pl}trailer | trailers [Add to Longdo]
Dateiendekennsatz {m}trailer label [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トレーラー[とれーらー, tore-ra-] trailer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trailer \Trail"er\, n.
   One who, or that which, trails.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trailer \Trail"er\, n.
   1. a wheeled vehicle without a motor, designed to be drawn by
    a motor vehicle in front of it; specifically:
    (a) such a vehicle used on street railroads. Called also
      {trail car}.
    (b) the large wheeled wagon or van pulled by a tractor in
      a tractor-trailer combination.
    (c) a vehicle equipped as a mobile dwelling unit, pulled
      by an automobile or other mtor vehicle, and used as a
      dwelling when parked; -- also called a {mobile home}.
    (d) A wheeled motorless open wagon designed to carry a
      heavy object, such as a boat trailer.
      [PJC]
 
   2. (Movies) A short blank segment of movie film attached to
    the end; -- used for convenient insertion of the film in a
    projector.
    [PJC]
 
   3. (Movies) A short film consisting primarily of one or more
    short portions of a film, used in promotions or
    advertisements shortly before initial release of a film.
    [PJC]
 
   4. A part of an object which extends some distance beyond the
    main body of the object; as, the trailer of a plant.
    [1913 Webster]
 
   {trailer park}. An area equipped to accommodate trailers[2],
    often with outlets supplying electrical power and water.
    Called also {trailer camp}, {trailer court}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trailer
   n 1: someone who takes more time than necessary; someone who
      lags behind [syn: {dawdler}, {drone}, {laggard}, {lagger},
      {trailer}, {poke}]
   2: an advertisement consisting of short scenes from a motion
     picture that will appear in the near future [syn: {preview},
     {prevue}, {trailer}]
   3: a large transport conveyance designed to be pulled by a truck
     or tractor
   4: a wheeled vehicle that can be pulled by a car or truck and is
     equipped for occupancy [syn: {trailer}, {house trailer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top