ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-they-

DH EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: they, *they*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
they(pron) พวกเขา, Syn. he and she, all, others
they'd(abbr) คำย่อของ they had, they would
they'll(abbr) คำย่อของ they will, they shall
they're(abbr) คำย่อของ they are
they've(abbr) คำย่อของ they have

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
they(เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป
they'd(เธดฺ) abbr. they had,they would
they'll(เธล) abbr. they are,they shall
they're(แธร์) abbr. they are
they've(เธฟว) abbr. they have

English-Thai: Nontri Dictionary
they(pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, they do.ใช่ค่ะ มีค่ะ Bone Voyage (2009)
They just.... A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
They are.พวกเขา For Whom the Bell Tolls (2011)
♪ When they ask us# When they ask us # Partial Eclipse of the Heart (2012)
There they are!พวกเขาอยู่นั่น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Maybe they have no mother.บางทีพวกเขาไม่มีแม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And look, they have their names carved on them.และมองไปที่พวกเขามีชื่อของ พวกเขา แกะสลักเกี่ยวกับมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They ain't stole.มันไม่ได้ขโมย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Вut they won't keeр in rhythmแต่มันจะไม่เก็บไว้ในจังหวะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Oh, they do look delicious. -Yes!โอ้มันจะดูอร่อย ใช่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They ain't actin' this way for nothin'.พวกเขาไม่ได้การแสดง'วิธีนี้ เพื่ออะไร' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What more do they want? It's from the finest lumber!พวกมันต้องการอะไรอีกล่ะ ขี้เลื้อยนั้นได้จากไม้คุณภาพดี The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
they67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
theyA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
theyAccidents will happen when they are least expected.
theyAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
theyAccording to What I heard, they have broken up.
theyA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
theyA custom developed in which they would kiss each other.
theyA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
theyA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
theyA fire broke out at the inn that they were staying.
theyAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
theyAfter all they came to terms with each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล่านั้น(pron) they, Syn. พวกนั้น, Ant. เหล่าโน้น, Example: คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยยอมออกกายบริหาร ทั้งนี้เป็นเพราะเขาเหล่านั้นละอาย หรือกลัวเพื่อนหัวเราะ
เขาทั้งหลาย(pron) they, See also: them, Syn. พวกเขา, Example: พวกเขาทั้งหลายต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขัน, Thai Definition: เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงซึ่งมีจำนวนหลายคน
พวกเขา(pron) they, See also: them, Example: กลุ่มจิตรกรชาวฝรั่งเศสเคยถูกโจมตีกล่าวหาว่าภาพเขียนของพวกเขาแหกคอกหาศิลปะไม่ได้, Count Unit: คน, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้สำหรับเรียกผู้ที่ถูกเอ่ยถึงที่มีจำนวนมากกว่า 1

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขา[khao] (pr) EN: they  FR: ils ; elles
มัน[man] (pron) EN: he ; she ; they  FR: il ; ils ; elle ; elles
ไปไหนหมด[pai nai mot] (xp) EN: where have they all gone ?  FR: où sont-ils tous partis ? ; il n'y a plus personne
พากันหัวเราะ[phā kan hūarǿ] (v, exp) EN: they all laughed ; the laughing was contagious
พวกมัน[phūak man] (pr) EN: they   FR: ils ; elles ; eux
ทั้งคู่[thangkhū] (x) EN: both ; both of them ; the pair ; they  FR: les deux ; la paire ; tous deux ; ils
เธอ[thoē] (pr) EN: he ; him ; she ; her ; they ; them  FR: il ; lui ; elle ; ils ; elles ; eux

CMU English Pronouncing Dictionary
THEY DH EY1
THEY'D DH EY1 D
THEY'LL DH EH1 L
THEY'RE DH EH1 R
THEY'VE DH EY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
they (prp) ðɛɪ (dh ei)
they'd (v) ðɛɪd (dh ei d)
they'll (v) ðɛɪl (dh ei l)
they're (v) ðɛəʳr (dh e@ r)
they've (v) ðɛɪv (dh ei v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they, #65 [Add to Longdo]
它们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they (for inanimate objects), #1,225 [Add to Longdo]
她们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they; them (for females), #1,288 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sie {ppron; pl} (ihrer; ihnen; sie) | sie sind | Sie sind es. | sie würdenthey (them) | they are; they're | It's them. | they'd [Add to Longdo]
Es geht ihnen besser als uns.They are better off than we. [Add to Longdo]
Man konnte ihr nichts nachweisen.They could not prove anything against her. [Add to Longdo]
Sie besuchen die Versammlung.They attend the meeting. [Add to Longdo]
Sie boten ihm die Stirn.They defied him. [Add to Longdo]
Sie brachten das Unternehmen über den Berg.They carried the enterprise through. [Add to Longdo]
Sie fanden sich sympathisch.They took a fancy to each other. [Add to Longdo]
Sie fordern den Ausstieg aus der Kernenergie.They want the government to back out of the nuclear energy program. [Add to Longdo]
Sie fragten mich geradeheraus.They asked me point-black. [Add to Longdo]
Sie fragten mich geradeheraus.They asked me point-blank. [Add to Longdo]
Sie gerieten außer Rand und Band.They went wild (crazy). [Add to Longdo]
Sie gerieten außer Rand und Band.They went besides themselves. [Add to Longdo]
Sie gingen gerade heimwärts.They were on their way home. [Add to Longdo]
Sie gingen weg wie warme Semmeln.They sold like hotcakes. [Add to Longdo]
Sie haben 3:1 gewonnen.They won by three goals to one. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
あいつら[aitsura] (n) they; (P) [Add to Longdo]
くたばりぞこない[kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
だって[datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P) [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
なりけり[narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
イエローキャブ[iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
フライングゲット;フラッグゲット[furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 She \She\, pron. [sing. nom. {She}; poss. {Her}. or {Hers}; obj.
   {Her}; pl. nom. {They}; poss. {Their}or {Theirs}; obj.
   {Them}.] [OE. she, sche, scheo, scho, AS. se['o], fem. of the
   definite article, originally a demonstrative pronoun; cf. OS.
   siu, D. zij, G. sie, OHG. siu, s[imac], si, Icel. s[=u],
   sj[=a], Goth. si she, s[=o], fem. article, Russ. siia, fem.,
   this, Gr. ?, fem. article, Skr. s[=a], sy[=a]. The possessive
   her or hers, and the objective her, are from a different
   root. See {Her}.]
   1. This or that female; the woman understood or referred to;
    the animal of the female sex, or object personified as
    feminine, which was spoken of.
    [1913 Webster]
 
       She loved her children best in every wise.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Then Sarah denied, . . . for she was afraid. --Gen.
                          xviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman; a female; -- used substantively. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Lady, you are the cruelest she alive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: She is used in composition with nouns of common gender,
      for female, to denote an animal of the female sex; as,
      a she-bear; a she-cat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 They \They\ ([th][=a]), pron. pl.; poss. {Theirs}; obj. {Them}.
   [Icel. [thorn]eir they, properly nom. pl. masc. of s[=a],
   s[=u], [thorn]at, a demonstrative pronoun, akin to the
   English definite article, AS. s[=e], se['o], [eth]aet, nom.
   pl. [eth][=a]. See {That}.]
   The plural of he, she, or it. They is never used adjectively,
   but always as a pronoun proper, and sometimes refers to
   persons without an antecedent expressed.
   [1913 Webster]
 
      Jolif and glad they went unto here [their] rest
      And casten hem [them] full early for to sail.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      They of Italy salute you.        --Heb. xiii.
                          24.
   [1913 Webster]
 
      Blessed are they which do hunger and thirst after
      righteousness.              --Matt. v. 6.
   [1913 Webster]
 
   Note: They is used indefinitely, as our ancestors used man,
      and as the French use on; as, they say (French on dit),
      that is, it is said by persons not specified.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\ (h[=e]), pron. [nom. {He}; poss. {His} (h[i^]z); obj.
   {Him} (h[i^]m); pl. nom. {They} ([th][=a]); poss. {Their} or
   {Theirs} ([th][^a]rz or [th][=a]rz); obj. {Them}
   ([th][e^]m).] [AS. h[=e], masc., he['o], fem., hit, neut.;
   pl. h[imac], or hie, hig; akin to OFries. hi, D. hij, OS. he,
   hi, G. heute to-day, Goth. himma, dat. masc., this, hina,
   accus. masc., and hita, accus. neut., and prob. to L. his
   this. [root]183. Cf. {It}.]
   1. The man or male being (or object personified to which the
    masculine gender is assigned), previously designated; a
    pronoun of the masculine gender, usually referring to a
    specified subject already indicated.
    [1913 Webster]
 
       Thy desire shall be to thy husband, and he shall
       rule over thee.            --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt fear the Lord thy God; him shalt thou
       serve.                --Deut. x. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one; the man or person; -- used indefinitely, and
    usually followed by a relative pronoun.
    [1913 Webster]
 
       He that walketh with wise men shall be wise. --Prov.
                          xiii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Man; a male; any male person; -- in this sense used
    substantively. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I stand to answer thee,
       Or any he, the proudest of thy sort. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a collective noun or a class is referred to, he is
      of common gender. In early English, he referred to a
      feminine or neuter noun, or to one in the plural, as
      well as to noun in the masculine singular. In
      composition, he denotes a male animal; as, a he-goat.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top