ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-superlative-

S UH0 P ER1 L AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: superlative, *superlative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superlative(adj) ซึ่งอยู่ในขั้นสูงสุด, See also: สูงสุด, สุดยอด, Syn. best, highest, greatest, supreme, extreme, surpassing, preeminent
superlative(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด, Syn. comparative
superlative(n) คำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
superlative(n) ผู้อยู่สูงสุด, See also: ผู้ที่ดีที่สุด, สิ่งที่ดีที่สุด
superlative(n) ขั้นสูงสุด, See also: ระดับสุดยอด, ระดับสูงสุด, ขั้นดีเลิศ, Syn. acme, height, peak

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And even after your superlative recommendation, และภายหลังคุณเขียนใบรับรอง ให้อย่างสุดยอดกับฉัน The Beginning in the End (2010)
It's a superlative performance under simulated pressure.ตอบสนองภายใต้แรงกดดันได้ดี Safety Not Guaranteed (2012)
But he does make a superlative enemy.แต่เขาศัตรูระดับสูง Desperate Souls (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUPERLATIVE S UH0 P ER1 L AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superlative (n) sˈuːpˈɜːʳlətɪv (s uu1 p @@1 l @ t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Superlativ { m } | Superlative { pl }superlative | superlatives [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superlative \Su`per*la"tive\, n.
   1. That which is highest or most eminent; the utmost degree.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.)
    (a) The superlative degree of adjectives and adverbs;
      also, a form or word by which the superlative degree
      is expressed; as, strongest, wisest, most stormy,
      least windy, are all superlatives.
      [1913 Webster]
 
   {Absolute superlative}, a superlative in an absolute rather
    than in a comparative or exclusive sense. See {Elative}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superlative \Su`per*la"tive\, a. [L. superlativus, fr.
   superlatus excessive, used as p. p. of superiorferre, but
   from a different root: cf. F. superlatif. See {Elate},
   {Tolerate}.]
   1. Lifted up to the highest degree; most eminent; surpassing
    all other; supreme; as, superlative wisdom or prudence; a
    woman of superlative beauty; the superlative glory of the
    divine character.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) Expressing the highest or lowest degree of the
    quality, manner, etc., denoted by an adjective or an
    adverb. The superlative degree is formed from the positive
    by the use of -est, most, or least; as, highest, most
    pleasant, least bright.
    [1913 Webster] -- {Su`per*la"tive*ly}, adv. --
    {Su`per*la"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superlative
   adj 1: highest in quality [syn: {greatest}, {sterling(a)},
       {superlative}]
   n 1: an exaggerated expression (usually of praise); "the critics
      lavished superlatives on it"
   2: the highest level or degree attainable; the highest stage of
     development; "his landscapes were deemed the acme of beauty";
     "the artist's gifts are at their acme"; "at the height of her
     career"; "the peak of perfection"; "summer was at its peak";
     "...catapulted Einstein to the pinnacle of fame"; "the summit
     of his ambition"; "so many highest superlatives achieved by
     man"; "at the top of his profession" [syn: {acme}, {height},
     {elevation}, {peak}, {pinnacle}, {summit}, {superlative},
     {meridian}, {tiptop}, {top}]
   3: the superlative form of an adjective or adverb; "`fastest' is
     the superlative of the adjective `fast'"; "`least famous' is
     the superlative degree of the adjective `famous'"; "`most
     surely' is the superlative of the adverb `surely'" [syn:
     {superlative}, {superlative degree}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Superlative /zuːprlatiːvə/ 
  superlatives

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top