ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-solicitor-

S AH0 L IH1 S AH0 T ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: solicitor, *solicitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solicitor[N] ผู้เรียกร้อง
solicitor[N] ทนาย, Syn. attorney, lawyer, counselor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solicitor๑. หัวหน้านิติกร (ก. อเมริกัน)๒. ทนายความที่ปรึกษา (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before the war, a solicitor in the firm of Nicholas, Collins Osgood.ก่อนสงครามทนายความใน บริษัท ของ นิโคลัสคอลลิน โอสกูด ฉันถูกไหม? How I Won the War (1967)
I'm the solicitor for the Conlons, Chief Inspector.ผมทนายสำหรับ Conlons, Chieflnspector In the Name of the Father (1993)
Diciplinary Hearing of 12th August, into offences commited by Harry James Potter... resident at no.4, Privet drive, Winshik, solicitor Cornelius Fudge...การพิจารณาคดี วันที่ 12 สิงหาคม จำเลย แฮร์รี่ เจมส์ พอตเตอร์ บ้านเลขที่ 4 ซอยพรีเวต ลิตเติ้ลวิงจิง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Now, Officer, I am a respected solicitor so there's no need to...ผมเป็นทนายที่มีคนนับถือ ดังนั้นจึงไม่จำเป็น... Hot Fuzz (2007)
A solicitor is not going to save you. son.ทนายความช่วยเธอไม่ได้หรอก เจ้าหนู Will (2011)
The boring details are, as ever, in the hands of solicitors but he bare fact is that my home is now Vernon's.รายละเอียดที่น่าเบื่ออยู่ในมือของทนาย แต่ข้อเท็จจริงง่ายๆ คือฉันยกบ้านให้เวอร์นอน This Beautiful Fantastic (2016)
In Britain, solicitor and barrister are two quite different functions.ในสหราชอาณาจักร, ทนายความ และทนายความ มีสองฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solicitorHe is qualified as a solicitor.
solicitorI asked the solicitor to make out my will.
solicitorI'll let you know my decision after I have consulted my solicitor.

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLICITOR S AH0 L IH1 S AH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solicitor (n) sˈəlˈɪsɪtər (s @1 l i1 s i t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweiter Kronanwalt [jur.]Solicitor General [Add to Longdo]
Rechtsreferent {m}solicitor [Am.] [Add to Longdo]
Solicitor {m}; Anwalt {m} (vor niederen Gerichten)solicitor [Br.] [Add to Longdo]
Werber {m}; Agent {m}solicitor [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solicitor \So*lic"it*or\, n. [F. solliciteur, L. sollicitator.]
   1. One who solicits.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) An attorney or advocate; one who represents another in
      court; -- formerly, in English practice, the
      professional designation of a person admitted to
      practice in a court of chancery or equity. See the
      Note under {Attorney}.
    (b) The law officer of a city, town, department, or
      government; as, the city solicitor; the solicitor of
      the treasury.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solicitor
   n 1: a petitioner who solicits contributions or trade or votes
      [syn: {solicitor}, {canvasser}]
   2: a British lawyer who gives legal advice and prepares legal
     documents

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top