ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-slot-

S L AA1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: slot, *slot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
slot[slot, ㄙ˙, slot] (n) 老虎机(slot machine) 是一种用零钱赌博的机器,因为上面有老虎图案的筹码而得名。老虎机有三个玻璃框,里面有不同的图案,投币之后拉下拉杆,就会开始转,如果出现特定的图形(比如三个相同)就会吐钱出来,出现相同图型越多奖金则越高。 1895年——查理·费(Charlie Fey , 288slot. Com)发明第一台商业老虎机。它是由内部三个卷轴,一个投硬币的槽,外部一个把柄转动机器的铸铁制成。老虎机很快就成为酒吧、赌场,甚至许多零售店的主要商品。由于旧金山淘金热潮,许多人都怀着寻金梦。所以对这部让人可一夜致富的神奇机器,有极大的兴趣,不久机器便普遍开来。随着科技的进步,早已演化成为各种不同的机型 。 老虎机的魅力就在于以小搏大,常有意外的人收获,投资小 而收益大。只要投入硬币,然后拉拉把一下,运气好的话,就可以 赚到数万美元。当然,也有高赌注吃老虎机(High Limit Slots)及联机吃老虎机(Megabucks),让玩家有更大的赢钱机会。 玩老虎机时,只需将筹码(或游戏代币)投进投币口,然后拉动手柄或单击“旋转”按钮转动卷轴。玩家可以将任意多个筹码投进投币口,但是默认设置为每轮只用一个筹码。玩家可以单击“加注”按钮,将赌注增加一个筹码。每轮最多可以使用三个筹码。玩家可以单击“最大赌注”按钮,一次下三个筹码的赌注。如果玩家想取回已放入机器但尚未使用的筹码,请单击机器上的“退钱”按钮。 老虎机的最刺激之处当然就是累积奖池(Jackpot), 不是每个老虎机游戏都有累积奖池,一般如果玩英文版的赌场游戏,如果看到"progressive slot"就是有累积奖池。还有一点就是要记住你要是想要中彩池的话,每次要下三个筹码的赌注。

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slot(n) ช่องเปิดที่แคบยาว (สำหรับใส่เหรียญ, จดหมาย), See also: ช่องเจาะเป็นรูแคบและยาว, Syn. hole, gap, opening, rift
slot(n) เวลาและสถานที่ซึ่งกำหนดในตาราง
slot(n) ตำแหน่งงาน
slot(vi) กำหนดเวลาในตาราง
slot(vt) กำหนดในตาราง
slot(vt) หยอดลงในช่อง, See also: ใส่ลงในช่อง
slot(vt) เจาะรู, See also: เจาะหรือทำช่องที่แคบยาว, Syn. chamfer, flute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slot(สลอท) n. ช่องใส่สตางค์, ช่องใส่จดหมาย, ช่องที่แคบและยาว, ช่องปีก, ช่องแคบ, ตำแหน่ง vi. ทำให้มีช่องดังกล่าว, Syn. aperture, slit

English-Thai: Nontri Dictionary
slot(n) ช่องใส่สตางค์, ช่องเล็กๆ, ช่องแคบ, รอยเท้าสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slotช่องเสียบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
slotช่องเสียบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slotสล็อต, ช่องเสียบที่แผ่นวงจร สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slotI was hitting the slots, and before I knew it, it's this time already.
slotPlease give us a 20-30 min. time slot for our presentation.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SLOT S L AA1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slot (v) slˈɒt (s l o1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nut und Federslot and key [Add to Longdo]
Nutkeil { m }slot wedge [Add to Longdo]
Schlitz { m } | Schlitze { pl }slot | slots [Add to Longdo]
Schlitzleser { m } [ techn. ]slot reader [Add to Longdo]
Slot { m }; Öffnung zwischen Groß- und Focksegel [ naut. ]slot [Add to Longdo]
Spielautomat { m }slot machine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スロット[すろっと, surotto] slot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slot \Slot\, v. t. [See {Slot} a bar.]
   To shut with violence; to slam; as, to slot a door. [Obs. or
   Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slot \Slot\, n. [Cf. Icel. sl??, and E. sleuth.]
   The track of a deer; hence, a track of any kind. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      As a bloodhound follows the slot of a hurt deer. --Sir
                          W. Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slot \Slot\, n. [LG. & D. slot a lock, from a verb meaning to
   close., to shut, D. sluiten; akin to G. schliessen, OHG.
   sliozan, OFries. sl?ta, and probably to L. claudere. Cf.
   {Close}, {Sluice}.]
   1. A broad, flat, wooden bar; a slat or sloat.
    [1913 Webster]
 
   2. A bolt or bar for fastening a door. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. A narrow depression, perforation, or aperture; esp., one
    for the reception of a piece fitting or sliding in it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slot
   n 1: a position in a grammatical linguistic construction in
      which a variety of alternative units are interchangeable;
      "he developed a version of slot grammar"
   2: a small slit (as for inserting a coin or depositing mail);
     "he put a quarter in the slot"
   3: a time assigned on a schedule or agenda; "the TV program has
     a new time slot"; "an aircraft landing slot" [syn: {time
     slot}, {slot}]
   4: a position in a hierarchy or organization; "Bob Dylan
     occupied the top slot for several weeks"; "she beat some
     tough competition for the number one slot"
   5: the trail of an animal (especially a deer); "he followed the
     deer's slot over the soft turf to the edge of the trees"
   6: (computer) a socket in a microcomputer that will accept a
     plug-in circuit board; "the PC had three slots for additional
     memory" [syn: {slot}, {expansion slot}]
   7: a slot machine that is used for gambling; "they spend hours
     and hours just playing the slots" [syn: {slot}, {one-armed
     bandit}]
   v 1: assign a time slot; "slot a television program"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 slot /slɔt/
  1. clasp; hook
  2. end; terminate
  3. end; ending
  4. castle
  5. lock

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 slot
  castle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top