ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-seashore-

S IY1 SH AO2 R   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: seashore, *seashore*
Possible hiragana form: -せあしょれ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seashore[N] ชายฝั่งทะเล, See also: ชายฝั่ง, หาดทราย, ชายทะเล, ริมหาด, ริมทะเล, Syn. coast, beach, seaboard, seaside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seashore(ซี'ชอร์) n. ฝั่งทะเล,ชายทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
seashore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล,ชายหาด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seashoreชายทะเล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was as if we had been standing on the seashore at night, mistakenly believing that the froth on the waves was all there was to the ocean.ในเวลากลางคืนหลงผิดเชื่อ ที่ฟองคลื่นที่ถูกทั้งหมด มีลงไปในมหาสมุทร Unafraid of the Dark (2014)
From the seashore to the reeds?ตั้งแต่มีการปรับปรุงชายฝั่ง Episode #1.6 (2011)
- Next time, we go to seashore OK?- คราวหน้า เราไปชายฝั่งด้วยกันนะ โอเค? One Missed Call Final (2006)
We go to the seashore together?พวกเราจะไปชายฝั่งด้วยกันไม่ใช่เหรอ? One Missed Call Final (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seashoreAnother ten minutes drive will take you to the seashore.
seashoreI like to take my pad and pencil and drive to the seashore to sketch.
seashoreThe village is many kilometers away from the seashore.
seashoreThey made for the seashore.
seashoreWe often took a walk along the seashore together in the morning.
seashoreWhen I was a child, I used to go to the seashore every summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝั่งทะเล[N] seashore, See also: coast, coastline, seaside, shore, Syn. ชายฝั่ง, หาด, ฝั่ง, Example: ตำรวจปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเล, Count unit: ฝั่ง, Thai definition: ที่ดินริมทะเล

CMU English Pronouncing Dictionary
SEASHORE    S IY1 SH AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seashore    (n) sˈiːʃɔːr (s ii1 sh oo r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seashore \Sea"shore`\, n.
   1. The coast of the sea; the land that lies adjacent to the
    sea or ocean.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) All the ground between the ordinary high-water and
    low-water marks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seashore
   n 1: the shore of a sea or ocean [syn: {seashore}, {coast},
      {seacoast}, {sea-coast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top