ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-properly-

P R AA1 P ER0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: properly, *properly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
properly(adv) อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. correctly, suitably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร, อย่างถูกต้อง, อย่างแม่นยำ, อย่างแน่ชัด, อย่างยุติธรรม, อย่างสมบูรณ์, อย่างเต็มที่, อย่างถ้วนทั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
properly(adv) อย่างถูกต้อง, อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
properlyCertain poisons, properly used, are useful.
properlyChew your food well so it can be digested properly.
properlyFood must be chewed well to be digested properly.
properlyHe doesn't have the ability to do the work properly.
properlyHis sons are not properly brought up.
properlyI can't get the door to shut properly.
properlyIf a door doesn't fit you might have to shave off a bit of the wood until it closes properly.
properlyIf it is used properly, this tool will be a great help.
properlyI had words with the manager of that store, because he refused to refund my money for the TV set that wasn't operating properly.
properlyI haven't met him properly yet.
properlyIt is important for us to learn to handle defeats as well as triumphs properly.
properlyMake sure that the sick are properly attended.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมวัย(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมอายุ, Example: หัวหน้าคนใหม่แต่งตัวได้สมวัยน่ามองมาก, Thai Definition: อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแก่อายุ
เหมาะเหม็ง(adv) appropriately, See also: properly, Syn. พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง
ตามสมควร(adv) properly, See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable, Syn. ตามควร, Example: ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดขอบเขตตามสมควร, Thai Definition: อย่างเป็นไปตามความเหมาะสม
เหมาะสม(adv) properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมควร, เหมาะควร, Example: ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai Definition: อย่างถูกต้องแก่โอกาส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างเหมาะสม[yāng mǿsom] (adv) EN: properly
อย่างถูกต้อง[yāng thuktǿng] (adv) EN: properly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROPERLY P R AA1 P ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
properly (a) prˈɒpəliː (p r o1 p @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Properly \Prop"er*ly\, adv.
   [1913 Webster]
   1. In a proper manner; suitably; fitly; strictly; rightly;
    as, a word properly applied; a dress properly adjusted.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Individually; after one's own manner. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Now, harkeneth, how I bare me properly. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 properly
   adv 1: in the right manner; "please do your job properly!";
       "can't you carry me decent?" [syn: {properly},
       {decently}, {decent}, {in good order}, {right}, {the
       right way}] [ant: {improperly}]
   2: with reason or justice [syn: {by rights}, {properly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top