ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ooze-

UW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ooze, *ooze*
Possible hiragana form: おおぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ooze(vi) ไหลซึม, See also: ซึมออก, รั่ว, Syn. exude, percorate
ooze(vt) ทำให้ไหลซึม, See also: ทำให้ซึมออก, Syn. exude
ooze(n) การไหลซึมอย่างช้าๆ, Syn. slow flow
ooze(n) โคลนหรือเลน (ที่อยู่ใต้แม่น้ำหรือทะเลสาบ), Syn. slime, mud, muck

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oozeซึมเยิ้ม [ มีความหมายเหมือนกับ weep ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oozeเลนพื้นท้องทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The little ones were crawling into a strange glowing ooze from a broken canister nearby.คนน้อยได้คลานเข้าไปในโคลนตมเรืองแสงแปลก ... ... จากกระป๋องหักที่ใกล้เคียง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl.อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง The Nightmare Before Christmas (1993)
What tar pit did this crap ooze out of?นี่ไปตักขี้โคลนบ่อไหนมาหา? Resident Evil: Degeneration (2008)
BETRAYAL OOZES OUT OF HIM AT EVERY PORE."ซิกมุนด์ ฟรอยด์ Soul Mates (2009)
It's because I ooze charm.เพราะว่าฉันเป็นคน มีเสน่ห์ล้นเหลือ Chapter Two 'Ink' (2009)
And I was afraid, with the ooze and the feversและฉันก็กลัว พวกน้ำหนองไหลเยิ้ม หรือาการเจ็บป่วย I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
It just oozes sexiness...เป็นเรื่องรั่วไหลที่กระตุ้นความสนใจได้ดีสุดๆ Traffic (2011)
So, ooze invasion -- any leads?เรื่อง พวกนั้นบุก ได้ข่าวอะไรบ้างไหม Hello, Cruel World (2011)
A sick smile came across her face as she watched the blood ooze out of her sister's heart.เธอฉีกยิ้มแบบแปลกๆ ขณะที่เธอจ้องมองเลือดที่ไหลทะลักออกมาจากหัวใจของน้องสาว The First Secret (2011)
The heat from the fire caused the blood in the substrate to liquefy and ooze up through the cement.ความร้อนจากไฟทำให้เลือด ข้างใต้กลายเป็นของเหลว และซึมขึ้นมาบนซีเมนต์ The Bod in the Pod (2012)
Her husband came home from a business trip and turned to green ooze right in front of her.สามีเขากลับมาจากธุระเรื่องงาน แล้วกลายเป็นเมือกเขียวๆ ไปต่อหน้าต่อตา Faes Wide Shut (2013)
It's as if that purple ooze has returned them to their rightful place in the animal kingdom.เหมือนของเหลวสีม่วง ดึงคนกลับจุดของตน ในอาณาจักรสัตว์ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OOZE UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ooze (v) ˈuːz (uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂泥[làn ní, ㄌㄢˋ ㄋㄧˊ, / ] ooze, #36,349 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大勢[おおぜい, oozei] many

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ooze \Ooze\, v. t.
   To cause to ooze. --Alex. Smith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ooze \Ooze\, n. [OE. wose, AS. wase dirt, mire, mud, akin to w?s
   juice, ooze, Icel. v[=a]s wetness, OHG. waso turf, sod, G.
   wasen.]
   1. Soft mud or slime; earth so wet as to flow gently, or
    easily yield to pressure. "My son i' the ooze is bedded."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Soft flow; spring. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. The liquor of a tan vat.
    [1913 Webster]
 
   4. (Oceanography) A soft deposit covering large areas of the
    ocean bottom, composed largely or mainly of the shells or
    other hard parts of minute organisms, as Foraminifera,
    Radiolaria, and diatoms. The {radiolarian ooze} occurring
    in many places in very deep water is composed mainly of
    the siliceous skeletons of radiolarians, calcareous matter
    being dissolved by the lage percentage of carbon dioxide
    in the water at these depths.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ooze \Ooze\, v. i. [imp. & p. p. {Oozed}; p. pr. & vb. n.
   {Oozing}.] [Prov. Eng. weeze, wooz. See {Ooze}, n.]
   1. To flow gently; to percolate, as a liquid through the
    pores of a substance or through small openings.
    [1913 Webster]
 
       The latent rill, scare oozing through the grass.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To leak (out) or escape slowly; as, the secret oozed
    out; his courage oozed out.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ooze
   n 1: any thick, viscous matter [syn: {sludge}, {slime}, {goo},
      {goop}, {gook}, {guck}, {gunk}, {muck}, {ooze}]
   2: the process of seeping [syn: {seepage}, {ooze}, {oozing}]
   v 1: pass gradually or leak through or as if through small
      openings [syn: {seep}, {ooze}]
   2: release (a liquid) in drops or small quantities; "exude sweat
     through the pores" [syn: {exude}, {exudate}, {transude},
     {ooze out}, {ooze}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top