ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mitigated-

M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mitigated, *mitigated*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
MITIGATED M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigated (v) mˈɪtɪgɛɪtɪd (m i1 t i g ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mitigated \mitigated\ adj.
   made less severe or intense. {unmitigated}
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mitigate \Mit"i*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Mitigated}; p. pr. &
   vb. n. {Mitigating}.] [L. mitigatus, p. p. of mitigare to
   soften, mitigate; mitis mild, soft + the root of agere to do,
   drive.]
   1. To make less severe, intense, harsh, rigorous, painful,
    etc.; to soften; to meliorate; to alleviate; to diminish;
    to lessen; as, to mitigate heat or cold; to mitigate
    grief.
    [1913 Webster]
 
   2. To make mild and accessible; to mollify; -- applied to
    persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This opinion . . . mitigated kings into companions.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To alleviate; assuage; allay. See {Alleviate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mitigated
   adj 1: made less severe or intense; "he gladly accepted the
       mitigated penalty" [ant: {unmitigated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-mitigated ( M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D)-

 


  

 
mitigated
 • /M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /m'ɪtɪgɛɪtɪd/ [OALD]
  [mitigate]
 • ทำให้ลดน้อยลง: ทำให้ทุเลาลง, แบ่งเบา, บรรเทา [Lex2]
 • บรรเทา: ลดลง, อ่อนลง [Lex2]
 • ทำให้อ่อนโยนขึ้น[Lex2]
 • (มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา ###SW. mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj. ###S. abate ###A. intensify [Hope]
 • (vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา [Nontri]
 • /M IH1 T AH0 G EY2 T/ [CMU]
 • (v) /m'ɪtɪgɛɪt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top