ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-missionaries-

M IH1 SH AH0 N EH2 R IY0 Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: missionaries, *missionaries*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missionariesมิชชันนารี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The missionaries came through and taught him English.มิชชันนารี่สอนภาษาอังกฤษให้เขา Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The missionaries came with books.พวกมิชชานารี่มาสอนหนังสือ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- They're rodeo clowns. No no no, listen, it's even weirder than that. They are Mormon missionaries, swear to God.ไม่สิ ฟังก่อน มันแย่กว่านั้น พวกเค้าเป็นหมอสอนศาสนา สาบานได้ Latter Days (2003)
We're not missionaries.พวกเราไม่ใช่คณะมิชชันนารี่ Chapter Eight 'Villains' (2008)
They are both dead. They were missionaries.ท่านตายไปแล้วทั้งคู่ พวกท่านเป็นมิชชั่นนารี The Love Guru (2008)
Private missionaries.มิชชันนารีส่วนบุคคล Fírinne (2010)
Upper Springfield Road. Private missionaries.ทางเหนือของถนนสปริงฟีลด์ อยู่ตรงข้ามกับวีลเลอร์ Bainne (2010)
Only child of missionaries, grew up in Africa, studied and lived abroad until he moved to the US to live in '06.ลูกคนเดียวของมิชชั่นนารี โตใน แอฟริกา ศึกษาและอาศัยในต่างประเทศ จนย้ายมาที่สหรัฐในปี 06 Scarlet Ribbons (2011)
We took them to the local church, where the missionaries assured us that they would be taken far away.เราพาพวกเด็กๆไปที่โบส์ถของท้องถิ่น และพวกหมอสอนศาสนา รับประกันกับพวกเราว่า พวกเขาจะถูกพาไปที่อื่น Entanglement (2012)
Leland Duncan, son of Orland and Clara Duncan, Mormon missionaries.ลีแลนด์ ดันแคน ลูกชายของออร์แลนด์ และคลาร่า ดันแคน คนสอนศาสนาในมอร์มอน In the Blood (2013)
Faith is for missionaries.ศรัทธาเป็นของพวกสอนศาสนา The Legend of Tarzan (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
missionariesShe became Mother Teresa years later when she founded the Missionaries of Charity.
missionariesShe led a group of nuns called the Missionaries of Charity.

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSIONARIES    M IH1 SH AH0 N EH2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
missionaries    (n) mˈɪʃənrɪz (m i1 sh @ n r i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missionary \Mis"sion*ary\, n.; pl. {Missionaries}. [Cf. F.
   missionnaire. See {Mission}, n.]
   One who is sent on a mission; especially, one sent to
   propagate religion. --Swift.
   [1913 Webster]
 
   {Missionary apostolic}, a Roman Catholic missionary sent by
    commission from the pope.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top