ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mimosa-

M IH0 M OW1 S AH0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mimosa, *mimosa*
Possible hiragana form: みもさ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mimosa[N] ต้นไมยราบ, See also: ผักกระเฉด
mimosa[N] ไม้พุ่มเขตร้อนมีดอกสีเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
mimosa(n) กระถินเหลือง,กระถินณรงค์,ไม้ตระกูลไมยราบ,จามจุรี,ผักกระเฉด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mimosa (n ) เครื่องดื่มชนิดหนึ่งทำจากเหล้าแชมเปญและน้ำส้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Wachootoo dart is made of wood from a mimosa tree while the other is carved from a red fungus-bearing acalla.แล้วถ้าเทียบกับลูกดอกที่ ยิงฉันเมื่อก่อนหน้านี้ล่ะ เหมือนกันเด้ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Like what-- the O.J.In her mimosa was fromconcentrate, not fresh-squeezed?Like what- - the O.J.In her mimosa was fromconcentrate, not fresh-squeezed? Bad News Blair (2007)
It's soil and root from a pantropical weed called mimosa pudica.มันคือดินและราก จากพืชเขตร้อน เรียกว่า มิโมซ่า พูดิก้า Veritas (2008)
Mimosa pudica.มิโมซ่า พูดิก้า Veritas (2008)
And number two, these mimosas are kicking my little brown ass.ประเด็นที่สอง มิโมซ่าที่ทำเอา หนุ่มผิวน้ำผึ้งอย่างผมมึนสุดๆ The Love Car Displacement (2011)
And I promised you bottomless mimosas at that bistro you love downtown.และผมก็สัญญาว่าจะพาไปดื่ม ที่ร้านนั่น คุณรักย่านกลางเมืองจะตาย Masquerade (2012)
Jeffrey, I trusted you and believed in you and fantasized about celebrating over mimosas with you!เจฟฟรี่ ฉันอุตส่าห์เชื่อและไว้ใจเธอ แถมยังจินตนาการว่า เราเฉลิมฉลองบนต้นไมยราบด้วยกัน! Advanced Documentary Filmmaking (2013)
Mimosa pudica.ต้นไมยราบ John Doe (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MIMOSA M IH0 M OW1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimosa (n) mˈɪmˈouzə (m i1 m ou1 z @)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimosa \Mi*mo"sa\ (?; 277), n. [NL., fr. Gr. ? imitator. Cf.
   {Mime}.] (Bot.)
   A genus of leguminous plants, containing many species, and
   including the sensitive plants ({Mimosa sensitiva}, and
   {Mimosa pudica}).
   [1913 Webster]
 
   Note: The term mimosa is also applied in commerce to several
      kinds bark imported from Australia, and used in
      tanning; -- called also {wattle bark}. --Tomlinson.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimosa
   n 1: evergreen Australasian tree having white or silvery bark
      and young leaves and yellow flowers [syn: {silver wattle},
      {mimosa}, {Acacia dealbata}]
   2: any of various tropical shrubs or trees of the genus Mimosa
     having usually yellow flowers and compound leaves
   3: a mixed drink containing champagne and orange juice [syn:
     {mimosa}, {buck's fizz}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top