ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jingo-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jingo, *jingo*
Possible hiragana form: -じんご-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist

English-Thai: Nontri Dictionary
jingo(n) คนบ้าสงคราม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingo (n) ʤˈɪŋgou (jh i1 ng g ou)

Japanese-English: EDICT Dictionary
人後[じんご, jingo] (n-adv,n-t) behind others; losing out to others [Add to Longdo]
人語[じんご, jingo] (n) human speech [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jingo \Jin"go\, n.; pl. {Jingoes}. [Said to be a corruption of
   St. Gingoulph.]
   [1913 Webster]
   1. A word used as a jocular oath. "By the living jingo."
    --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. A statesman who pursues, or who favors, aggressive,
    domineering policy in foreign affairs; a bellicose
    superpatriot or chavinist. [Cant, Eng.]
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: This sense arose from a doggerel song which was popular
      during the Turco-Russian war of 1877 and 1878. The
      first two lines were as follows: 
      [1913 Webster]
 
         We don't want to fight, but by Jingo if we do,
         We 've got the ships, we 've got the men, we 've
         got the money too.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jingo
   n 1: an extreme bellicose nationalist [syn: {chauvinist},
      {jingoist}, {jingo}, {flag-waver}, {hundred-percenter},
      {patrioteer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top