ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-iranian-

IH0 R AA1 N IY0 AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: iranian, *iranian*
Possible hiragana form: -いらにあん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Iranian[ADJ] เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน, See also: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย
Iranian[N] ชาวอิหร่าน, See also: ชาวเปอร์เซีย, Syn. Persian
Iranian[N] ภาษาอิหร่าน, See also: ภาษาเปอร์เซีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iranian(อิเร'เนียน,ไอเร'เนียน) adj. เกี่ยวกับอิหร่าน,เกี่ยวกับชาวอิหร่านหรือภาษาอิหร่าน. n. ภาษาอิหน่าน,ชาวอิหร่าน., Syn. Irani

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Champagne, pâte de foie gras, Iranian caviar, and don't forget the color TV.เชมเปญ ตับห่าน คาเวียร์อิหร่าน เเล้วก็ทีวีสีด้วยนะ Jaws (1975)
An Iranian guy'll say:คนอิหร่านก็จะบอกว่า Punchline (1988)
Come on, man. This is way too smart for Iranian scientists.ไม่หรอก ,วิทยาการอิหร่านไม่ก้าวหน้าแบบนี้หรอก Transformers (2007)
- Who's doing this? ...do this because I'm Iranian?ให้กับอิหร่านงั้นเหรอ? Eagle Eye (2008)
For hundreds of thousands of people commuting to the Iranian capital... this morning began just like any other.มีคนร่วมแสนที่เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในอิหร่าน เช้านี้ก็เหมือนกับวันอื่น ๆ Babylon A.D. (2008)
He's got a communique video here that somebody walked across the Iranian border.เขามีวิดีโอเทป ใครบางคนข้ามพรหมแดนอิหร่านมา Body of Lies (2008)
My father was Iranian.พ่อฉันเป็นชาวอิหร่าน Body of Lies (2008)
At least RIPLEY hit this target away from population and cameras, and she targeted their vehicle, which just happened to be loaded with C-4 and Iranian Katyusha missiles.อย่างน้อย ริปลี่ก็โจมตี ไกลจากชุมชนและกล้อง เป้าหมายของเธอคือยานยนต์ มันอาจเป็นระเบิด C-4 หรือจรวดของอิหร่านก็ได้ WarGames: The Dead Code (2008)
Iranian, sushi or mexican?อาหารแขก ซูชิ หรือ เม็กซิกัน? Gamer (2009)
I knew that despite the fact that Arastoo said he was Iranian, his accent was Jordanian.ฉันรู้ว่ามันน่ารังเกียจ ความจริงตามที่ฮาราทูพูด เขาเป็นชาวอิหร่าน สำเนียงของเขาเป็นจอร์แดน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Iranian isn't actually Arab.อิหร่านจริงแล้วไม่ใช่อาหรับ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There's a place around the corner that sells Iranian cigarettes.ยังอีกจุดหนึ่งตรงหัวมุม ขายบุหรี่อิหร่าน A561984 (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
IRANIAN    IH0 R AA1 N IY0 AH0 N
IRANIAN    AY0 R EY1 N IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Iranian    (n) ˈɪrˈɛɪnɪəʴn (i1 r ei1 n i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irantrauermeise {f} [ornith.]Iranian Sombre Tit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iranian \I*ra"ni*an\, a.
   Of or pertaining to Iran. -- n. A native of Iran; also, the
   Iranian or Persian language, a division of the Aryan family
   of languages, the modern version of which is called {Farsi}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Iranian
   adj 1: of or relating to Iran or its people or language or
       culture; "Iranian mountains"; "Iranian security police"
       [syn: {Iranian}, {Persian}]
   n 1: a native or inhabitant of Iran; "the majority of Irani are
      Persian Shiite Muslims" [syn: {Irani}, {Iranian},
      {Persian}]
   2: the modern Persian language spoken in Iran [syn: {Iranian},
     {Iranian language}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top