ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-introspect-

IH1 N T R AH0 S P EH2 K T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: introspect, *introspect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
introspect[VI] พิจารณาความรู้สึกข้างในตัวเอง, See also: ใคร่ครวญ
introspect[VT] สำรวจจิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt.,vi.ใคร่ครวญ,บททวนความคิดของตน,หวนคิด,พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
introspect(vi) พิจารณา,ใคร่ครวญ,คิดหน้าคิดหลัง,หวนคิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใคร่ครวญ[V] introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
INTROSPECT IH1 N T R AH0 S P EH2 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introspect (v) ˌɪntrəspˈɛkt (i2 n t r @ s p e1 k t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Introspect \In`tro*spect"\, v. t. [L. introspectus, p. p.
   introspicere to look into; intro within + specere to look.
   See {Spy}.]
   To look into or within; to view the inside of. --Bailey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introspect
   v 1: reflect on one's own thoughts and feelings

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top