ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-inquisitor-

IH2 N K W IH1 Z AH0 T ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inquisitor, *inquisitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquisitor[N] ผู้ทำการสอบสวน, See also: สมาชิกของศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. analyst, examiner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquisitor(อินควิซ'ซิเทอะ) n. ผู้ทำการสอบสวน,เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสอบสวน,ผู้ชอบถาม,สมาชิกของศาลพระสเปญสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. inquisitionist, See also: inquisitorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Practically the grand inquisitor downstairs.ผู้สอบสวนมือฉมังในนรก Heaven and Hell (2008)
A buddy of mine at the Inquisitor ran it for me since leather and lace really isn't Planet fare.เพื่อนสนิทของฉันที่สอบสวน ดำเนินเรื่องให้ฉัน ซึ๋งเครื่องหนังและเครื่องประดับก็ไม่ใช่ค่าทำเนียมของโลกนี้ Supergirl (2010)
Get inquisitor down here.ไปตาม ฝ่ายรีดข้อมูล มาที่นี่ 2.0 (2010)
After three long days, the inquisitors finally left Napoli.หลังจาก 3 วันอันยาวนาน ผู้ไต่สวนก็ออกไปจากนาโปลี Pizza Box (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUISITOR IH2 N K W IH1 Z AH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitor (n) ˈɪnkwˈɪzɪtər (i1 n k w i1 z i t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untersuchungsbeamte {m} | Untersuchungsbeamten {pl}inquisitor | inquisitors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquisitor \In*quis"i*tor\, n. [L.: cf. F. inquisiteur. See
   {Inquire}.]
   1. An inquisitive person; one fond of asking questions. [R.]
    "Inquisitors are tatlers." --Feltham.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) One whose official duty it is to examine and
    inquire, as coroners, sheriffs, etc. --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   3. (R.C.Ch.) A member of the Court of Inquisition.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquisitor
   n 1: a questioner who is excessively harsh [syn: {inquisitor},
      {interrogator}]
   2: an official of the ecclesiastical court of the Inquisition

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top