ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-genetically-

JH AH0 N EH1 T IH0 K L IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: genetically, *genetically*
English-Thai: Longdo Dictionary
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the genetically superior, success is easier to attain but it is by no means guaranteed.การมียีนเด่นทำให้เรื่องง่ายขึ้นเยอะ Gattaca (1997)
It's called G-13. It's genetically engineered by the U.S. government.ชื่อ จี 13 ตัดต่อพันธุกรรมโดยรัฐบาลสหรัฐ American Beauty (1999)
People like Shelby and Austin are genetically programmed to find each other.คนแบบเชลบี้ และ ออสติน เหมือนถูกกำหนดไว้ด้วยยีนส์พันธุกรรม เพื่อดึงดูดเข้าหากันและกัน A Cinderella Story (2004)
The 'Ricans, we got genetically higher blood pressure, you know that?Ricans 'เรามีความดันโลหิตทางพันธุกรรมสูงคุณทราบว่า? English, Fitz or Percy (2005)
Unfortunately, ma'am, it has been scientifically proven that lack of intelligence is genetically inherited, hence contagious in a way.แผนกเราไม่อยากให้ผิดพลาดครับ การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเรื่องที่ เราต้องคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้าประเทศ หรือมีศักยภาพพอใช้ได้ Golden Door (2006)
International disputes were buffered by a breed of genetically engineered... humans cal/ed bioroids, who were designed never to feel anger or hatred.เหล่านานาชาติโต้เถียงถึงผลกระทบ จากการกำเนิดจากพันธุวิศกรรม... . ...มนุษย์ ซึ่งถูกเรียกว่าไบโอรอยด์ ผู้ถูกออกแบบเพื่อไม่ให้รู้สึกถึงความโกรธหรือเกลียดชัง Appleseed Ex Machina (2007)
We continue to create bioroids from the very same DNA as you humans... genetically deleting negative emotions.เรายังดำเนินการสร้างไบโอรอยด์ จากดีเอ็นเอที่เหมือนกันมากกับมนุษย์อย่างคุณ ...โดยตัดอารมณ์ทางลบออกจากพันธุกรรม Appleseed Ex Machina (2007)
All of our animals are genetically engineered and each of them has...สัตว์ ทุก ๆ ตัว ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และมากกว่านั้นสัตว์เหล่านี้... . Superhero Movie (2008)
We're calling it GORT, Genetically Organized Robotic Technology.เราเรียกมันว่า GORT Genetically Organized Robotic Technology The Day the Earth Stood Still (2008)
A possible treatment using stem cells from a genetically compatible donor.วิธีรักษาคือการใช้สเต็มเซลล์ จากผู้ร่วมสายเลือดใกล้เคียงกัน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
From a genetically compatible donor.จากผู้บริจาคที่มีพันธุกรรมที่ตรงกัน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Of all the primates, bonobo monkeys are the closest relatives to human beings both genetically and socially.ในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลิงโบโนโบ.. ..มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ..ทั้งพันธุกรรมและด้านสังคม The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geneticallyIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.

CMU English Pronouncing Dictionary
GENETICALLY JH AH0 N EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genetically (a) ʤˈɪnˈɛtɪkliː (jh i1 n e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genfood {n}; genetisch veränderte Nahrunggenetically modified food [Add to Longdo]
gentechnisch manipuliertgenetically manipulated [Add to Longdo]
gentechnisch verändertgenetically changed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  genetically \ge*net"ic*al*ly\, adv.
     In a genetical manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  genetically
      adv 1: by genetic mechanisms; "genetically passed down talents"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top