ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-endowment-

EH0 N D AW1 M AH0 N T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: endowment, *endowment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endowment[N] การบริจาค, Syn. donation, grant
endowment[N] ความสามารถ, See also: สมรรถนะ, Syn. ability, qualification, talent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.

English-Thai: Nontri Dictionary
endowment(n) การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endowmentแบบสะสมทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
endowment๑. การบริจาคทรัพย์๒. การกำหนดส่วนแบ่งให้แก่ภริยา (ในทรัพย์มรดกของสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The university endowment?-เงินบริจาคจากมหาวิทยาลัยใช่มั้ย Eight Below (2006)
Perhaps this would be a good time for an endowment.บางทีนี่คงจะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการบริจาค Charlie Bartlett (2007)
At the last moment, he generously decided to double our endowment.ล่าสุด เขาตัดสินใจที่จะเพิ่ม เงินบริจาคเป็น 2 เท่า I Lied, Too. (2009)
I hope you'll let our family make it up to you with an endowment.ฉันหวังว่าคุณจะให้โอกาส ครอบครัวของเราได้ชดเชยให้กับคุณ ด้วยการมอบเงินทุน The Witches of Bushwick (2010)
After their father's endowment in the will,พ่อของพวกเขาบริจาคแบบนี้แล้ว Where There's a Will (2011)
She was online this morning checking every college with an endowment and a pool.เมื่อเช้า แม่ออนไลน์เพื่อเช็คข้อมูล ทุกวิทยาลัยที่มีทุนและสระว่ายน้ำ Never Letting Go (2011)
And she was online this morning, checking every college with an endowment and a pool.แม่เล่นคอมฯตลอดเช้า ตรวจดูทุกวิทยาลัยที่มีการให้ทุนและสระว่ายน้ำ Blind Dates (2011)
Which is why I, Blair Waldorf, have decided to provide an endowment to the young lions fund to help with children's literacy, so that all the despicable new yorkers our there like me can one day grow up to read "Inside" themselves.ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉัน แบลร์ วอลดอร์ฟ ตัดสินใจให้มอบเงินกองทุน ให้กองทุนสิงโตหนุ่ม Despicable B (2012)
You think someone's embezzling scholarship money from the school's endowment.นายคิดว่ามีใครบางคนกำลังยักยอกเงินทุนการศึกษา จากทุนบริจาคของโรงเรียน Upper West Side Story (2012)
But if you look at the graph, it shows that the endowments stayed pretty even while the financial aid has been dropping for the past eight years.มันจะแสดงให้เห็นถึงเงินบริจาคที่ยังคงอยู่ดี ในขณะที่เงินทุนช่วยเหลือกำลังลดลง มาตลอดแปดปี Upper West Side Story (2012)
Evan, endowments cover operating costs, salaries.เอเว่น, เงินบริจาคมันครอบคุลมถึงพวกค่าใช้จ่ายอสังหาริมทรัพย์, เงินเดือน Upper West Side Story (2012)
Says the scholarships started disappearing the year Andy Woods took over the endowment fund.มันบอกว่าทุนการศึกษาเริ่มหายไป ในปีที่ แอนดี้ วู้ด เข้ามารับผิดชอบกองทุนบริจาค Upper West Side Story (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOWMENT    EH0 N D AW1 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endowment    (n) ˈɪndˈaumənt (i1 n d au1 m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstattung {f} | Ausstattungen {pl}endowment | endowments [Add to Longdo]
Dotierung {f}; Stiftung {f}; Gabe {f} | Dotierungen {pl}endowment | endowments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endowment \En*dow"ment\, n.
   1. The act of bestowing a dower, fund, or permanent provision
    for support.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is bestowed or settled on a person or an
    institution; property, fund, or revenue permanently
    appropriated to any object; as, the endowment of a church,
    a hospital, or a college.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is given or bestowed upon the person or mind;
    gift of nature; accomplishment; natural capacity; talents;
    -- usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
       His early endowments had fitted him for the work he
       was to do.              --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endowment
   n 1: natural abilities or qualities [syn: {endowment}, {gift},
      {talent}, {natural endowment}]
   2: the capital that provides income for an institution [syn:
     {endowment}, {endowment fund}]
   3: the act of endowing with a permanent source of income; "his
     generous endowment of the laboratory came just in the nick of
     time"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top