ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-endorsing-

EH0 N D AO1 R S IH0 NG   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: endorsing, *endorsing*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why we applaud everyone here for endorsing RIPLEY's status of complete autonomy, both foreign and domestic.นั่น เราต้องขอบคุณทุกคนในห้องนี้ ที่ทำให้ริปลี่ทำงานโดย ไม่ใช้คนควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในและนอกประเทศ WarGames: The Dead Code (2008)
As soon as we come to an agreement, you start by endorsing someone?ทันทีที่เราได้เริ่มทำสัญญากัน คุณก็ต้องรับรองคนนั้นเลยเหรอ? Episode #1.11 (2010)
You mean by endorsing the quest for David Clarke's pardon?โดยการอาสาเพื่ออภัยโทษ แก่เดวิด คลาร์กน่ะเหรอ? Masquerade (2013)
This is why I am endorsing it.นั่นแหละทำไม ผมถึงอนุมัติแผนงานนี้ Arkham (2014)
I would be honored... if you would consider... endorsing me for mayor.ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ถ้าคุณจะพิจารณา สนับสนุนผมให้เป็นนายกฯ Rise of the Villains: Scarification (2015)
Endorsing politicians-- that's not me.ยุ่งกับการเมือง นั่นไม่ใช่ฉันนะ Rise of the Villains: Scarification (2015)
- endorsing me for mayor.- รับรองผมในตำแหน่งนายกเทศมนตรี Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDORSING EH0 N D AO1 R S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endorsing (v) ˈɪndˈɔːsɪŋ (i1 n d oo1 s i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endorse \En*dorse"\, v. t. [imp. & p. p. {Endorsed}; p. pr. &
   vb. n. {Endorsing}.] [Formerly endosse, fr. F. endosser to
   put on the back, to endorse; pref. en- (L. in) + dos back, L.
   dorsum. See {Dorsal}, and cf. {Indorse}.]
   Same as {Indorse}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Both endorse and indorse are used by good writers; but
      the tendency is to the more general use of indorse and
      its derivatives indorsee, indorser, and indorsement.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top