ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cyclops-

S AY1 K L AO2 P S   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cyclops, *cyclops*
English-Thai: Nontri Dictionary
Cyclops(n) ยักษ์ตาเดียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyclopsกุ้งไร,ไซคลอป,ไรน้ำ,ยักษ์ตาเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Cyclops unit. Two ships. A couple dead guys in plastic.กล่องไซครอป ยานสองลำ สะเพราพลาสติก 2 ศพ Riddick (2013)
Doesn't a Cyclops always has one eye?ไซคลอปส์ไม่ได้มีตาเดียวเสมอไปนี่นา The Innkeepers (2011)
Is that a new cyclops look?แนวไซครอปส์เหรอ? Reality Bites Me (2010)
Don't make me come down there and whip your Cyclops ass!อย่าให้ฉันต้องลงไปข้างล่าง แล้วเฆี่ยนก้นไซคลอปของแกนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Hey kid, Cyclops can't be on TV.เฮ้พวก Cyclops จะออก ทีวี ไม่ได้นะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Cyclops becomes rich off of selling dolls made after himself.*Cyclops ก็ร่ำรวย จากการขายตุ๊กตาที่เขาผลิตขึ้นเอง* Dasepo Naughty Girls (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
CYCLOPS    S AY1 K L AO2 P S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zyklop {n} | Zyklopen {pl}cyclops | cyclopes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cyclops \Cy"clops\ (s?"kl?ps), n. sing. & pl. [L. Cyclops, Gr.
   Ky`klwps (strictly round-eyed), pl. Ky`klwpes; ky`klos circle
   + 'w`ps eye.]
   1. (Gr. Myth.) One of a race of giants, sons of Neptune and
    Amphitrite, having but one eye, and that in the middle of
    the forehead. They were fabled to inhabit Sicily, and to
    assist in the workshops of Vulcan, under Mt. Etna.
    [1913 Webster]
 
   Note: Pope, in his translation of the "Odyssey," uniformly
      spells this word Cyclop, when used in the singular.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A genus of minute Entomostraca, found both in
    fresh and salt water. See {Copepoda}.
    [1913 Webster]
 
   3. A portable forge, used by tinkers, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cyclops
   n 1: (Greek mythology) one of a race of giants having a single
      eye in the middle of their forehead
   2: minute free-swimming freshwater copepod having a large median
     eye and pear-shaped body and long antennae used in swimming;
     important in some food chains and as intermediate hosts of
     parasitic worms that affect man e.g. Guinea worms [syn:
     {cyclops}, {water flea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top