ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-constantly-

K AA1 N S T AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: constantly, *constantly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An orphanage, transient but constantly replenished.เด็กๆกำพร้ามาอยู่ที่ที่ได้ไม่นาน แล้วก็ถูกทำให้หายไป Night and Fog (1956)
He looked at the fish constantly to make sure it was true.เขามองไปที่ปลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นความจริง The Old Man and the Sea (1958)
"Stage door Johnnies constantly surround me...♪ เหล่าหนุ่มห้าวรายรอบตัวฉัน ♪ Blazing Saddles (1974)
Well, no. That is because I am constantly evolving.ที่ไม่ ก็เพราะฉัน ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ย่ะ Mannequin: On the Move (1991)
He constantly shirks his duties.ยังคงหลีกเลี่ยงพันธะของเขา The Lawnmower Man (1992)
So they're constantly having to reassure each other that they're having a good time.พวกเขาต้องคอยบอกกันและกันตลอดว่า เขากำลังมีความสุข The One with George Stephanopoulos (1994)
You are constantly surrounded by beautiful women.สาวสวยที่ห้อมล้อม The Man in the Iron Mask (1998)
When this becomes your mantra, constantly reinforcing your new non...เมื่อมันอยู่ในจิตใต้สำนึก พลังของคุณก็จะเพิ่มขึ้น American Beauty (1999)
I'm constantly changing diapers.ฉันตลอดทั้งวันยุ่งกับการเปลี่ยนผ้าอ้อมตลอด Platonic Sex (2001)
Constantly hounded by Kraven and his never-ending infatuation.คราเว่นไม่เคยเปลี่ยนเลย เขาตามข้าไม่มีวันสิ้นสุด Underworld (2003)
That he felt exhausted "from having to constantly charm everyone, but doesn't see any alternative because..."แต่มองไม่เห็นทางเลือกอื่นเนื่องจาก... I Heart Huckabees (2004)
Even though I constantly put up with all thisถึงแม้ว่าฉันจะอดทนมากแค่ไหน Sorry, I Love You (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constantlyAnd people were constantly coming to be baptized.
constantlyComputers are constantly being improved.
constantlyEveryone in the city appears to be constantly on the go.
constantlyEvery time I drop in to visit, they constantly get in my hair.
constantlyGulf nations are constantly menaced by war.
constantlyHe is constantly complaining.
constantlyHe is constantly finding fault with other people.
constantlyHe was constantly borrowing money from me.
constantlyHis mother is constantly complaining about it.
constantlyHis wife nags him constantly.
constantlyI am constantly amazed at the energy of my grandparents.
constantlyI am constantly forgetting names.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิตย์(adv) constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คงเส้นคงวา(adv) constantly, See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai Definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ตะบม(adv) constantly, See also: always, persistently, perpetually, incessantly, Syn. ร่ำไป, Thai Definition: ไม่หยุดหย่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างมั่นคง[yāng man khong] (adv) EN: constantly  FR: constamment
อย่างต่อเนื่อง[yāng tø neūang] (x) EN: constantly  FR: constamment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSTANTLY K AA1 N S T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constantly (a) kˈɒnstəntliː (k o1 n s t @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constantly \Con"stant*ly\, adv.
   With constancy; steadily; continually; perseveringly; without
   cessation; uniformly.
   [1913 Webster]
 
      But she constantly affirmed that it was even so.
                          --Acts. xii.
                          15.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constantly
   adv 1: without variation or change, in every case; "constantly
       kind and gracious"; "he always arrives on time" [syn:
       {constantly}, {invariably}, {always}]
   2: without interruption; "the world is constantly changing"
     [syn: {constantly}, {always}, {forever}, {perpetually},
     {incessantly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top