ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-comely-

K AH1 M L IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: comely, *comely*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comely[ADJ] งดงาม, See also: สวย, น่ารัก, น่ามอง, Syn. pretty, handsome, beautiful, good-looking, personable, attractive, dainty, graceful, pleasing, Ant. unattractive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comely(คัม'ลี) adj. สวยงาม,เหมะสม., See also: comeliness ดูcomely, Syn. joke,

English-Thai: Nontri Dictionary
comely(adj) สวยงาม,งาม,เหมาะสม,หน้าตาดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you can see, the patient is a comely woman of five and thirty years who has been under my care at Bethlehem Hospital.อย่างที่เห็น ผู้ป่วยเป็นสาวสวย อายุ 35 ปี เป็นคนไข้ของผมที่รพ.เบธเลเฮม Stonehearst Asylum (2014)
You choosing a ham supper over a comely McCoy bride.นายถึงเลือกมากินมื้อเย็น แทนที่จะกกอยู่กับแม่สาวแม็คคอย Episode #1.2 (2012)
- It is true, there is no one for a day's ride as comely as your daughter, Lucy.-เป็นความจริง ไม่มีใครในละแวกนี้ ดีและสวยเท่าลูกสาวคุณ ลูซี่ An American Haunting (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMELY    K AH1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comely    (j) kˈʌmliː (k uh1 m l ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comely \Come"ly\ (k[u^]m"l[y^]), a. [Compar. {Comelier}; superl.
   {Comeliest}.] [OE. comeliche, AS. cyml[imac]c; cyme suitable
   (fr. cuman to come, become) + l[imac]c like.]
   1. Pleasing or agreeable to the sight; well-proportioned;
    good-looking; handsome.
    [1913 Webster]
 
       He that is comely when old and decrepit, surely was
       very beautiful when he was young.   --South.
    [1913 Webster]
 
       Not once perceive their foul disfigurement
       But boast themselves more comely than before.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Suitable or becoming; proper; agreeable.
    [1913 Webster]
 
       This is a happier and more comely time
       Than when these fellows ran about the streets,
       Crying confusion.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is good to sing praises unto our God; for it is
       pleasant; and praise is comely.    --Ps. cxlvii.
                          1.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comely \Come"ly\, adv.
   In a becoming manner. --Ascham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comely
   adj 1: according with custom or propriety; "her becoming
       modesty"; "comely behavior"; "it is not comme il faut for
       a gentleman to be constantly asking for money"; "a decent
       burial"; "seemly behavior" [syn: {becoming}, {comely},
       {comme il faut}, {decent}, {decorous}, {seemly}]
   2: very pleasing to the eye; "my bonny lass"; "there's a bonny
     bay beyond"; "a comely face"; "young fair maidens" [syn:
     {bonny}, {bonnie}, {comely}, {fair}, {sightly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top