ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-apotheosis-

AH0 P AA2 TH IY0 OW1 S AH0 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: apotheosis, *apotheosis*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apotheosis[N] การยกบุคคลให้เป็นพระเจ้า, Syn. deification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา

CMU English Pronouncing Dictionary
APOTHEOSIS AH0 P AA2 TH IY0 OW1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apotheosis (n) ˈəpˌɒθɪˈousɪs (@1 p o2 th i ou1 s i s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apotheosis \Ap`o*the"o*sis\ ([a^]p`[-o]*th[=e]"[-o]*s[i^]s;
   277), n. pl. {Apotheoses} ([a^]p`[-o]*th[=e]"[-o]*s[=e]z).
   [L., fr. Gr. 'apoqe`wsis, fr. 'apoqewy^n to deify; 'apo` from
   + qewy^n to deify, qeo`s a god.]
   1. The act of elevating a mortal to the rank of, and placing
    him among, "the gods;" deification.
    [1913 Webster]
 
   2. Glorification; exaltation. "The apotheosis of chivalry."
    --Prescott. "The noisy apotheosis of liberty and
    machinery." --F. Harrison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apotheosis
   n 1: model of excellence or perfection of a kind; one having no
      equal [syn: {ideal}, {paragon}, {nonpareil}, {saint},
      {apotheosis}, {nonesuch}, {nonsuch}]
   2: the elevation of a person (as to the status of a god) [syn:
     {deification}, {exaltation}, {apotheosis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top