ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-affricate-

AE1 F R AH0 K AH0 T   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: affricate, *affricate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affricate[N] เสียงกักเสียดแทรก (สัทศาสตร์), See also: เสียงที่เกิดจากการออกเสียงในลักษณะที่เริ่มด้วยฐานกรณ์ปิดสนิทแล้วค่อยๆเปิดออก ทำให้ลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affricate(แอฟ' ริเคท) n. เสียงกระทบของลิ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFRICATE AE1 F R AH0 K AH0 T

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affricate \Af"fri*cate\, n. [L. affricatus, p. p. of affricare
   to rub against; af- = ad- + fricare to rub.] (Phon.)
   A combination of a stop, or explosive, with an immediately
   following fricative or spirant of corresponding organic
   position, as pf in german Pfeffer, pepper, z (= ts) in German
   Zeit, time.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affricate
   n 1: a composite speech sound consisting of a stop and a
      fricative articulated at the same point (as `ch' in `chair'
      and `j' in `joy') [syn: {affricate}, {affricate consonant},
      {affricative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top