ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-茴-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *茴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[茴, huí, ㄏㄨㄟˊ] fennel, aniseed
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  回 (huí ㄏㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] herb,  Rank: 5,388

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] fennel; aniseed, #62,632 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I hate Pernod. - But madam always drinks...[CN] 我讨厌香酒 但是夫人总是喝... Nightmare (1964)
- There's some tsipouro. - I don't want any.[CN] - 这里有香酒 Reconstruction (1970)
- It's a Greek drink called Ouzo.[CN] - 这是一个被称为希腊香烈酒喝。 40 Carats (1973)
Anisette, Pastis, Marseille, the Foreign Legion![CN] 香酒 开胃酒 马赛 外籍军团! Girl with a Suitcase (1961)
- You don't mean anise or orrisroot?[CN] - 你不意指大香或 orris 的根? Rosemary's Baby (1968)
- Sambuca?[CN] - 香酒? The 10th Victim (1965)
- Ouzo.[CN] - 香烈酒。 40 Carats (1973)
I need fennel root for those with fever, willow bark.[JA] 熱病には香の根が必要です A Man Without Honor (2012)
There's fennel for you, and columbines.[CN] 香花和漏斗花给你 Hamlet (1948)
Some night this week, after the show, corned beef and potato salad, dill pickles, the whole bit.[CN] 这周某个晚上你节目结束后 我给你做腌牛肉薯仔沙律加香菜 Play Misty for Me (1971)
Sure, a grayling. But I threw it back. I'm only interested in trouts.[CN] 当然,一条鱼,又扔回去了 我只想抓鳟鱼 It Happened in Broad Daylight (1958)
Scotch for you, sir, and Pernod for madam.[CN] 您的苏格兰威士忌 先生 还有夫人的香酒 Nightmare (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top