ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-窗-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *窗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[窗, chuāng, ㄔㄨㄤ] window
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  囱 (cōng ㄘㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] hole,  Rank: 1,074

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuāng, ㄔㄨㄤ, ] shutter; window, #3,945 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe I can jump out of the window.[CN] 我该怎么办 也许我该跳逃走 It Happened One Night (1934)
Iron bars morning till night[CN] 從早到晚被關在鐵 À Nous la Liberté (1931)
If you look through the window, you'll see.[CN] 往外看 你就明白了 The 39 Steps (1935)
"It's of black marble with silver fittings.[CN] 是黑色的 A Farewell to Arms (1932)
After the father and children leave, his high school friend, Ozaki, calls to see if he will join the class reunion.[CN] 孩子上学后,父亲中学同学来电 问他是否要参加同 A Mother Should Be Loved (1934)
Well, we might have some new curtains, of course.[CN] 可以换一点新帘吗 Cavalcade (1933)
Clear.[CN] 从户走。 Anthropoid (2016)
[Chuckles] The lady looking out of the window.[CN] 女的看着外风景 One Hour with You (1932)
Look![CN] 看外! And the Piece of Sheet (2013)
Don't fall out of any windows![CN] 小心别从户跌出去 It Happened One Night (1934)
Go and look down into the street then.[CN] 到口看下面的街道 The 39 Steps (1935)
I could have left by the window, unnoticed, but I risked being discovered.[CN] 我本來可以悄悄的從戶出去, 沒人知道, 但我還是冒著被抓的風險來見你. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top