ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-眼窩-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 眼窩, *眼窩*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼窝[yǎn wō, ㄧㄢˇ ㄨㄛ, / ] eye socket, #41,152 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼窩[がんか, ganka] (n,adj-no) eye socket; orbit [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Over a dozen. Both eye sockets.[JA] 両方の眼窩 Takiawase (2014)
No, that's your technique, and if that doesn't work, you can always take your thumb, jam it in his eye socket, and twist till you hit his brain.[JA] いや、君の方法だ それがダメなら 親指をヤツの眼窩に押し込み 脳みそに当たるまで ねじ込むんだ Super (2012)
Wouldn't it be fun and, uh, therapeutically beneficial if we gave her a transorbital lobotomy?[JA] もし彼女に 経眼窩式ロボトミーを 施したら 楽しいし治療上も 有益じゃないかしら? The Name Game (2013)
- Okay.[JA] -眼窩骨、蝶形骨、 Takiawase (2014)
Supraorbital ridge indicates the victim was male. He's just taking his vacation time.[JA] 眼窩上隆起部からすると 被害者は男性ね ただ彼は休暇を取ってるだけよ El Carnicero en el Coche (2013)
Based on the rounded supraorbital margin and partial closure to the sphenofrontal suture, the victim is an adult male.[JA] 丸みを帯びた眼窩と 前頭骨の部分的な閉鎖から 被害者は成人男性です The Repo Man in the Septic Tank (2014)
In my hands, the transorbital lobotomy has become as routine as... filling a cavity.[JA] 私にとって 経眼窩式ロボトミーは すっかり日常的になっているよ 神聖な使者 聖ユダ イエスの誠実な使用人と友人 I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
The medical examiner found them a short while ago in what was left of Trent Annunzio's eye sockets.[JA] トレント・アナンジオの 眼窩に残っていたのを ちょっと前に検視官が見つけた You Do It to Yourself (2012)
There appears to be discoloration in the left infraorbital margin.[JA] 左眼窩下の余白に 色落ちがあるみたい The Dude in the Dam (2013)
This sliver of supraorbital ridge is all that remains of Handsome Bobby's head.[JA] この銀色の眼窩上隆起は ハンサム・ボビーの頭部の残りだ All in the Family (2014)
The left side of the frontal bone, including the supraorbital foramen, as well as the maxilla, and the right zygomatic are all missing.[JA] 眼窩上など前頭骨の左側、 上顎と右頬骨が 見つからない これじゃあ アンジェラも 顔の復元ができない The Master in the Slop (2014)
Based on the supraorbital margin, narrow nasal aperture, and minimal dental wear,[JA] 眼窩上の長さと 狭い鼻孔 そして歯科摩耗から 言えるのは The Dude in the Dam (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top