ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-疏-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *疏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[疏, shū, ㄕㄨ] to neglect; to dredge, to clear away; lax, careless
Radical: Decomposition: 疋 (pǐ ㄆㄧˇ)  㐬 (liú ㄌㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] Walking 疋 through uncultivated land 㐬,  Rank: 1,897

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, ] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation, #9,848 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes, stupid, criminal carelessness![CN] -没错 你愚昧的 Lifeboat (1944)
I never saw a more gross neglected duty in my life.[CN] 我一生中从来没见过这样的 To Be or Not to Be (1942)
My German's a little rusty.[CN] 我的德语有点生 Casablanca (1942)
Don't worry. I'll look after her. Such carelessness.[CN] 别担心 我会照顾她的 只是一时忽了 The Lady Vanishes (1938)
But they're somebody's children, Mr. Potter.[CN] 衄奀緊猁蔚陑掀陑ㄛ杻珂汜 It's a Wonderful Life (1946)
Isn't it enough we've lost all our supplies through your carelessness?[CN] 我们失去所有的补品 全是因为你的 Lifeboat (1944)
I'm a little rusty on it.[CN] 我有点生 Casablanca (1942)
It's unfortunate when you let yourself get out of practice on the triangle.[CN] 你竟于 练习敲击乐器 Saboteur (1942)
You've been making a few slips, I've been checking up on you.[CN] 你的资料有些漏 我得核实一下 'G' Men (1935)
My German's a little rusty, but I think I got the sense of it.[CN] 我的德语有点生 但我想我懂他的意思 Sahara (1943)
So much that if you ever made the mistake of turning your back on me,[CN] So much that if you ever made the mistake of turning your back on me, 只要你一时忽背向着我 Strange Cargo (1940)
- Carelessness?[CN] - Lifeboat (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top