ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-法王-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 法王, *法王*
Japanese-English: EDICT Dictionary
法王[ほうおう, houou] (n) Pope; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've handled Putin, Pope Francis and Taylor Swift.[JA] プーチンやフランシス法王、 テイラー・スウィフトを相手にしてきた。 Strange Visitor from Another Planet (2016)
The wall had successfully done its job, of hiding the magical kingdom of Stormhold.[CN] 牆已經成功完成了 藏匿Stormhold魔法王國的工作 Stardust (2007)
For example, the Iraq War, - mad cow disease in America, - the death of the Pope...[CN] 第二次海灣戰爭的爆發 美國狂牛病的發生 還有羅馬法王的死 Galileo SP (2008)
We're going to be Pope.[JA] ローマ法王になるんです The Name Game (2013)
"And unite us against that bastard, the King of France.[CN] 结盟对抗法王鼠辈 "And unite us against that bastard,the King of France. Destiny and Fortune (2008)
The official papal decree regarding your status as a member of the priesthood.[JA] 法王庁から正式な通達が 君の聖職者としての処遇に関して Siege (2011)
I see no reason why I couldn't ascend to the office of first Anglo-American Pope.[JA] 私が初の英米法王の地位に 就けない理由が無い Welcome to Briarcliff (2012)
She said you wanted to be Pope.[JA] あなたが 法王になりたがってるって The Coat Hanger (2012)
I mean, I'm not running for Pope.[JA] つまり 法王になろうとしないってことだ Danny Collins (2015)
It's bigger than the White House and it could be an entire land at Walt Disney World's Magic Kingdom.[CN] 它比 白宫 并且它可以是 整个土地 在沃尔特迪斯尼世界的 魔法王国。 The Queen of Versailles (2012)
Mrs. Travers, welcome to the Magic Kingdom.[CN] 特拉弗斯夫人 欢迎来到魔法王 Saving Mr. Banks (2013)
Are you the Lord Buddha?[CN] 您是法王 Kundun (1997)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
法王[ほうおう, houou] Papst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top