ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-床-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *床*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[床, chuáng, ㄔㄨㄤˊ] bed, couch; framework, chassis
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A house 广 made out of wood 木; 广 also provides the pronunciation,  Rank: 1,068

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, ] bed; couch; classifier for beds, #1,410 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とこ, toko] (n) (1) bed; bedding; (2) sickbed; (3) (abbr) (See の間) alcove; (4) riverbed; (5) seedbed; (6) straw "core" of a tatami mat; (7) (See ・ゆか・1) floor; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can have your bed back.[CN] 你可以睡回你上了 The Tarnished Angels (1957)
Oh, he spit that pit on your floor.[JA] に種を吐いた Once Upon a Time in Venice (2017)
Floor is clear.[JA] ははっきりしています。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
On the floor.[JA] の上 The Man in the Basement (2017)
On the floor.[JA] に。 今。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
And I just kept pounding that motherfucker into the ground.[JA] バンバンに倒れるまで 突いたの After Porn Ends 2 (2017)
I want my silk sheets.[CN] 我想要我的絲綢 The Singing Ringing Tree (1957)
Half of it, anyway.[CN] 虽然只是一半的 The Tarnished Angels (1957)
1 klik north of the river bed.[JA] 北河の1 klik。 Kong: Skull Island (2017)
- Put 'em on the floor.[JA] - に置いてください。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
There. It was those tiles.[JA] そこよ この The Man in the Basement (2017)
- It's like falling out of bed.[CN] -就像掉下一样 The Tarnished Angels (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆか, yuka] Bett, Fussboden [Add to Longdo]
[ゆか, yuka] Fussboden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top