ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-宽-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *宽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[宽, kuān, ㄎㄨㄢ] broad, spacious, vast, wide
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  苋 (xiàn ㄒㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] roof,  Rank: 1,155

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuān, ㄎㄨㄢ, / ] lenient; wide; broad, #2,186 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, thank you, Mr. Egelbauer. Oh, that's big of you.[CN] 谢谢 伊格保尔先生 您太宏大量了 Design for Living (1933)
Why, Mr. Warriner, you're out of your Continental mind.[CN] 为什么? 华尔纳先生 你已经失去你大的心了 The Awful Truth (1937)
That was funny, what he said about your Continental mind.[CN] 真的很搞笑 他在说你大的心 The Awful Truth (1937)
- Broad-minded old geezer.[CN] -心胸广的怪老头 The 39 Steps (1935)
"Do what you like to me, my Lord, only spare the three of them!"[CN] 你想对我做什么就做什么吧 哦,生与死的主人 但愿这三个人能得到恕!" The Phantom Carriage (1921)
Yes, Your Majesty, a pardon for the men of Sherwood.[CN] 陛下 是的 恕舍伍德的人民 The Adventures of Robin Hood (1938)
It is a bit roomy. Maybe they're wearing them that way this year.[CN] 有点大 不过也许这是今年流行的 The Awful Truth (1937)
And don't worry about him, he has a Continental mind.[CN] 别担心他 他有一颗大的心 The Awful Truth (1937)
Oatmeal tweeds, blouse, blue silk handkerchief.[CN] 燕麦色的斜纹软呢服 上衣 蓝色丝质手帕 The Lady Vanishes (1938)
That's right, I have a Continental mind. Will you have an eggnog?[CN] 这倒是真的,我有一颗大的心 来点蛋奶酒? The Awful Truth (1937)
The kindest thing I can do[CN] 我能做到最容的就是 Bordertown (1935)
- Now that the gods have forgiven us...[CN] - 现在诸神已恕了我们 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top