ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-嗒-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *嗒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嗒, dā, ㄉㄚ] absent-minded
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  荅 (dā ㄉㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,497

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, ] to despair, #29,521 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pitter-pat, pitter-pat, pitter-pat, like a rat in a cage.[CN] 辟的吧 辟的吧 辟的吧 就像籠子裏的小老鼠 The Fearless Vampire Killers (1967)
If you don't mind, Mr Tok, I'll wind up your action.[CN] 如果你不介意,嘀先生, 我给你上发条让你可以活动。 Return to Oz (1985)
Aba daba daba daba daba daba daba Said the monkey to the chimp[CN] 啊吧吧 猴子对黑猩猩说 Smile (1975)
I just... sometimes... tara-rara... and...[CN] 我只是... 有时候... 啦嘀啦... Pavoncello (1969)
Not from the missiles, but when the trucks went by, covered with canvas, then-- click, click, click.[CN] 不是导弹在响,卡车前进时用帆布盖着,所以... 咔,咔,咔 Topaz (1969)
It's not clicking. You're right. Gee, I don't know.[CN] 它不咔响了 你说的没错 哎呀 我都不知道 Strip Nude for Your Killer (1975)
Ta-da![CN] 哒 Cat People (1982)
It's not clicking?[CN] 不咔响了? Strip Nude for Your Killer (1975)
Yeah. Marvelous. How come it's not clicking?[CN] 对 好极了 怎么不咔响了? Strip Nude for Your Killer (1975)
I am Tik-Tok, the Royal Army of Oz.[CN] 我是嘀, 奥兹皇家军. Return to Oz (1985)
Tik-Tok, Jack and the Gump.[CN] 嘀, Jack 和麋鹿. Return to Oz (1985)
(clattering)[CN] (咔声) The Miracle Worker (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top