ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饺-, *饺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[饺, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] stuffed dumplings
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 3,650

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, / ] dumpling; pot-sticker, #7,283 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings with meat filling, #17,101 [Add to Longdo]
[shuǐ jiǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings or wonton in broth, #18,652 [Add to Longdo]
[zhēng jiǎo, ㄓㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] steamed dumpling, #56,581 [Add to Longdo]
[shuǐ jiǎo r, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 水餃|水, dumplings or wonton in broth [Add to Longdo]
[jiān jiǎo, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ, / ] fried dumpling [Add to Longdo]
[xiā jiǎo, ㄒㄧㄚ ㄐㄧㄠˇ, / ] prawn dumplings [Add to Longdo]
子馆[jiǎo zi guǎn, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ, / ] dumpling restaurant [Add to Longdo]
[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, / ] dumpling; pot-sticker; same as 餃子|[Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Xia Jiao[CN] 暇 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Xia Jiao Sing gei cha low (1974)
Oh, champagne and ravioli. Now, that's no way to feed an unborn child.[CN] 哦,香槟和方形,我现在 可不想都喂给一个未出生的小孩呢 Blackboard Jungle (1955)
But why should you waste your lunch when I've fixed you tortellini?[CN] 但我给你做了子你怎能不吃? Lover Boy (1975)
What should we do with the dumplings?[CN] 这些子怎么吃? Zerograd (1988)
We made dumplings and got beer.[CN] 我们都准备好子和啤酒了 Zerograd (1988)
Dumplings - it is great.[CN] 子 - 太正了! Zerograd (1988)
Shrimp dumpling...delicious![CN] 虾... 好吃的,拿来 Disciples of the 36th Chamber (1985)
You can put the dumplings in the oven, can't you?[CN] 你把子放锅里就行, 不会? Interrogation (1989)
Come on, dumpling.[CN] 我们走 我的小 Police Academy 3: Back in Training (1986)
Come on, dumpling. We'll get you cleaned up.[CN] 走吧 小子我们去洗一洗 Police Academy 3: Back in Training (1986)
...we could make dumplings and you get the wine.[CN] ...我们会做子,你又可以喝酒 Zerograd (1988)
- And ravioli. - That's not all.[CN] - 还有方形(意大利菜,用肉﹑ 乳酪等做馅, 通常加调味汁食用) Blackboard Jungle (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top