ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

顺藤摸瓜

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -顺藤摸瓜-, *顺藤摸瓜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺藤摸瓜[shùn téng mō guā, ㄕㄨㄣˋ ㄊㄥˊ ㄇㄛ ㄍㄨㄚ, / ] lit. to follow the vine to get to the melon; to track sth following clues, #42,609 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we figure out why the man's face was erased we might have a lead.[CN] 如果我们查出为什么这男人脸被抹去 - 我们可能顺藤摸瓜 So Sweet, So Dead (1972)
There have been torn, bloodstained bills circulating in the region, that put us on the trail[CN] 这周边发现了染血的破钞票 我们在顺藤摸瓜 La corrupción de Chris Miller (1973)
You know how these things are handled sometimes.[CN] 有时得顺藤摸瓜 The Hidden Room (1949)
When I find one, I follow the trail they left behind.[CN] 每发现一个 就顺藤摸瓜 Resistance (2010)
Believe me[CN] 顺藤摸瓜 Everlasting Regret (2005)
I am trying follow Amador's money trail to see if it leads back to Saunders.[CN] 我正在追查阿玛多的资金流向,看能不能顺藤摸瓜找到桑德斯 Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2004)
You establish facts, and then you follow them. - You see where they take you.[CN] 你要基于事实 顺藤摸瓜 看结果是什么 A Good Shoot (2012)
If we track down the men on Elias's payroll, they may lead us right to him.[CN] 如果我们从以利亚的付款单顺藤摸瓜 也许能直接查到他本人 Flesh and Blood (2012)
Mrs. Hudson, we shall turn dinner into supper, and we will follow up this clue while it is still hot.[CN] 哈德森太太 把我们的晚餐改成夜宵吧 我们要顺藤摸瓜 趁热打铁 The Blue Carbuncle (1984)
Maybe its significance is the clue of looking for murderer.[CN] 那顺藤摸瓜应该就能掌握到相关线索 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
If I can find something, maybe we can follow the money trail back to this Stephen Saunders.[CN] 如果有什么发现,也许我们可以 顺藤摸瓜找到这个斯蒂芬 桑德斯 Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2004)
Hey! I'm on the trail. I'm on the trail.[CN] 我在顺藤摸瓜 That Darn Cat (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top