ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

页面

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -页面-, *页面*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
页面[yè miàn, ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] page; web page, #10,246 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give me a call or page me.[CN] 给我打电话或页面我。 A Night at the Roxbury (1998)
Stands for the August 2nd issue, page one, column six.[CN] 代表着8月2日 问题,页面之一,列6。 Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
You were absorbing it off the page through osmosis.[CN] 你吸收关闭页面 通过渗透作用。 I'll Be Home for Christmas (1998)
Well, you page me if you need me.[CN] 好了,你我的页面,如果你需要我。 Candyman: Day of the Dead (1999)
Times" 14-2-84, Page 3, Byline 2, should read:[CN] 时报. 84年2月14日,页面3, 标题署名行二,内容为: 1984 (1984)
- You got a headline on this page.[CN] - 号 - 你得到这个页面上的标题。 The Stepford Wives (1975)
The whole page is a quote from the Bible.[CN] 整个页面 是 从圣经 的报价。 The Seventh Sign (1988)
Middle column, top of the page.[CN] 中间的专栏 在页面最上方 Separate Tables (1958)
Tell your daddy to page me.[CN] 告诉你爸爸给我页面 Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood (1996)
Find him, page him, beep him, get him on the phone now![CN] 找到他,他的页面,蜂鸣他,让他在手机上吧! Slaughter of the Innocents (1993)
Think of me as an open book, upon whose virgin pages you shall scribe.[CN] 把我当作是一本打开的书 你可以在这干净的页面上 随意书写 Episode #2.16 (1991)
Every three-dimensional page contains a piece of the primer.[CN] 每个三维页面含有密钥的一部分 Contact (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top