ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

頭部

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頭部-, *頭部*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头部[tóu bù, ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ, / ] head [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭部[とうぶ, toubu] (n) (1) head; cranium; (adj-no) (2) cephalic; (P) [Add to Longdo]
頭部外傷[とうぶがいしょう, toubugaishou] (n) head injury [Add to Longdo]
頭部穿孔[とうぶせんこう, toubusenkou] (n) trepanation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A ball hit the back of my head while I was playing soccer.サッカーをしていて後頭部にボールが当たりました。
Its neck and head were very soft.その首と頭部はとてもやわらかかった。
The loss of his sense of smell was due to a head injury.彼が嗅覚を失ったのは、頭部のけがのためだった。
He finished the opening.彼はほんの冒頭部分を書き終えた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aslan, tell your men not to beat me round the head, okay?[CN] 阿拉,叫他們不要打我的頭部 我要上網 War (2002)
It's like game film.[JA] ゲームの冒頭部分 みたいにね Turn (2016)
The Bride put a gun in her mouth and shot the back of her head off and then she came back.[JA] 銃を口に入れ後頭部は ふっ飛んだのに 生き返った? The Abominable Bride (2016)
Since the head was almost severed from the torso, death was instantaneous.[CN] 因為頭部遭遇重擊 頃刻死亡 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
-Now one practical advice. Shoot him in the head to make it look like a cop killing.[CN] 給你們一點忠告,要射頭部 The Wounds (1998)
By 1750 their advance guard had reached Silesia.[CN] 1750年它們的先頭部隊 來到了西 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
A body usually decomposes in water, but cold well water can retard the decaying process, facilitating cleaning of the head for identification purposes.[CN] 屍體通常會在水 但非常冷的水可以減緩腐爛過程 讓頭部清潔的鑒證工作簡單起來 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Hit him![CN] 毆打頭部 A Slave of Love (1976)
The victim was hit in the head and shot twice.[CN] 被傷害者頭部被擊中,然後開了兩槍 China Moon (1994)
Target in sight. Aim straight for the head.[JA] 目標正面 巨大不明生物 頭部 Shin Godzilla (2016)
A large pool of blood had spread around the head.[CN] 頭部周圍血流成河 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
The head is definitely Ruth Davenport, the woman who lived in the apartment.[JA] 頭部はルース・ダベンポートに 間違いないわ アパートに住んでいた女性の Part 1 (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top