ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鞭-, *鞭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鞭, biān, ㄅㄧㄢ] whip; to lash, to flog
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  便 (biàn ㄅㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 2,250

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biān, ㄅㄧㄢ, ] a whip or lash; to flog; to whip, #11,706 [Add to Longdo]
[biān pào, ㄅㄧㄢ ㄆㄠˋ, / ] firecrackers; a string of small firecrackers, #10,912 [Add to Longdo]
[fàng biān pào, ㄈㄤˋ ㄅㄧㄢ ㄆㄠˋ, ] to set off firecrackers, #24,349 [Add to Longdo]
[biān cè, ㄅㄧㄢ ㄘㄜˋ, ] spur on; urge on, #24,719 [Add to Longdo]
[biān zi, ㄅㄧㄢ ㄗ˙, ] whip, #28,119 [Add to Longdo]
[mǎ biān, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ, / ] horsewhip, #38,538 [Add to Longdo]
[pí biān, ㄆㄧˊ ㄅㄧㄢ, ] lash, #42,677 [Add to Longdo]
[biān dǎ, ㄅㄧㄢ ㄉㄚˇ, ] whip; lash; flog; thrash, #47,860 [Add to Longdo]
[biān tà, ㄅㄧㄢ ㄊㄚˋ, / ] lash; castigate, #54,216 [Add to Longdo]
长莫及[biān cháng mò jí, ㄅㄧㄢ ㄔㄤˊ ㄇㄛˋ ㄐㄧˊ, / ] lit. the whip cannot reach (成语 saw); beyond one's influence; too far to be able to help, #62,016 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;笞;韃;策[むち;ぶち()(ok), muchi ; buchi ( muchi )(ok)] (n) (1) whip; lash; scourge; (2) stick; cane; rod; pointer [Add to Longdo]
打ち;むち打ち;[むちうち, muchiuchi] (n) (1) (abbr) (See 打ち症) whipping; beating with a whip; (2) (abbr) (See 打ち症) whiplash [Add to Longdo]
打ち症;むち打ち症[むちうちしょう, muchiuchishou] (n) whiplash [Add to Longdo]
打つ;むち打つ[むちうつ, muchiutsu] (v5t,vt) to whip; to lash; to give the rod; to spur on; to encourage [Add to Longdo]
[べんもう, benmou] (n) flagellum [Add to Longdo]
毛藻類[べんもうそうるい, benmousourui] (n) phytoflagellates [Add to Longdo]
毛虫[べんもうちゅう, benmouchuu] (n) flagellate; mastigophoran [Add to Longdo]
毛虫類[べんもうちゅうるい, benmouchuurui] (n) flagellates; mastigophorans [Add to Longdo]
[べんたつ, bentatsu] (n,vs) (1) encouragement; enthusiasm; urging; (2) (See ご撻) chastising by whipping [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Jim wants whipping for insulting me.ジムは私を侮辱したからでたたいてやる必要がある。
In Singapore, a way to punish criminals is to whip them, or hit them several strokes with a cane, on their backs.シンガポールでは罪人の背中をで打ったり、杖で何度か叩いたりする。
In Singapore, a way to punish criminals is to whip them.シンガポールでは罪人を打ちで処罰する。
They made a whip out of cords.細縄でを作った。
Thanks to his recommendation, I was able to get a teaching job at a college in Tokyo.彼の推薦のおかげで、私は東京の大学で教をとることが出来た。
Spare the rod and spoil the child. [Proverb]を惜しむと子供は駄目になる。 [Proverb]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll have you fogged.[CN] 我让你吃吃子的滋味 The Scarlet Empress (1934)
Lord Attila whipped the world - his mare![CN] 埃策爾國王總會甩抽打他的世界以及他的母馬! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
How she wields her golden whip![JA] 彼女は黄金のを振り回している Die Walküre (1990)
Rawhide Cut 'em out[JA] ♪ローハイド 打て The Blues Brothers (1980)
I reminded her that as Charles Haskell, I didn't even know my mother's name where I'd gone to school, the name of my best friend whether I had an Aunt Emma or not, my religion and if I'd ever owned a dog.[JA] のように響いた ハスケルの母の 旧姓も知らないし... 通った学校の名も... Detour (1945)
Strange? Because I can feel for beaten, helpless people?[CN] 奇怪 因我可以感觉到这些无助人的打吗 The Adventures of Robin Hood (1938)
Do they use a cane at St. Brutus', boy?[JA] セント・ブルータスでは を使うのかい ねえ? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
So you'll please get her little duds packed right away. You'll never take my child out of this house.[CN] 否则你会尝尝我的 Gone with the Wind (1939)
The ear loppings, the beatings...[CN] 假装听不到打声... The Adventures of Robin Hood (1938)
It doesn't matter. She'd do it anyway.[JA] そんなの関係なしに あいつは打ちをしてるのよ The Magdalene Sisters (2002)
My whip waits for those that don't dig deep![JA] すぐに掘らないと を見舞うぞ! Das Rheingold (1980)
Cut 'em out Ride 'em in[JA] - 打て! The Blues Brothers (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top