Search result for

電子

(62 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電子-, *電子*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電子[でんし, denshi] (n) อิเล็คตรอน
電子辞書[でんしじしょ, denshijisho] (n) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
電子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
電子工学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n ) วิศวกรไฟฟ้า
電子メール[でんしメール, denshi me^ru] (n ) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์
電子顕微鏡[でんしけんびきょう, denshikenbikyou] (n ) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน , See also: R. electron microscope

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電子[でんし, denshi] Thai: อิเล็กทรอนิก English: electronics

Japanese-English: EDICT Dictionary
電子[でんし, denshi] (n) (1) electron; (2) (esp. as a prefix) electronic; electronics; (P) [Add to Longdo]
電子ウイルス[でんしウイルス, denshi uirusu] (n) (obsc) (See コンピューターウィルス) computer virus [Add to Longdo]
電子オルガン[でんしオルガン, denshi orugan] (n) electric organ (music) [Add to Longdo]
電子スピン共鳴[でんしスピンきょうめい, denshi supin kyoumei] (n) electron spin resonance; ESR [Add to Longdo]
電子タグ[でんしタグ, denshi tagu] (n) (See ICタグ) RFID tag [Add to Longdo]
電子データ交換[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] (n) {comp} electronic data interchange; EDI [Add to Longdo]
電子データ処理[でんしデータしょり, denshi de-ta shori] (n) {comp} electronic data processing; EDP [Add to Longdo]
電子デバイス[でんしデバイス, denshi debaisu] (n) electronic device [Add to Longdo]
電子ビジネス[でんしビジネス, denshi bijinesu] (n) {comp} e business [Add to Longdo]
電子ピアノ[でんしピアノ, denshi piano] (n) electronic piano; digital piano [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子[diàn zǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] electronic; electron [Add to Longdo]
电子伏[diàn zǐ fú, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, / ] electron volt (unit of energy used in particle physics, approximately 10^-19 Joules) [Add to Longdo]
电子伏特[diàn zǐ fú tè, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, / ] electronvolt (eV) [Add to Longdo]
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, / ] electronic mailbox; e-mail address [Add to Longdo]
电子元件[diàn zǐ yuán jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic component [Add to Longdo]
电子元器件[diàn zǐ yuán qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄩㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] electronic component [Add to Longdo]
电子商务[diàn zǐ shāng wù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄕㄤ ˋ, / ] e-commerce [Add to Longdo]
电子学[diàn zǐ xué, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] electronics [Add to Longdo]
电子层[diàn zǐ céng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄘㄥˊ, / ] electron shell (in the atom) [Add to Longdo]
电子层数[diàn zǐ céng shù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄘㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] electron shell number (chem.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Did you receive my e-mail of January 10?1月10日付の電子メールを受け取りましたか。
If there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.アカウント既にあるならば、システムであり、あなたの会計で、電子メールを送って、受けることができる。
I wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.あなたからご連絡がないので、1月10日付であなた宛に出した電子メールは着いたのだろうかと思っています。
Aya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.あやはホットピンクや電子ブルーや深紫といった激しい色が好きだ。
Once you get used to electronic media, you can no longer do without them.いちど電子機器になれると、もうそれなしではすませられなくなります。
At Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.ウィンブルゾンでは、現在、サーブを判定するための特別な電子機器がある。
Clive wants to be an electronic engineer.クライブは電子工学の技術者になりたい。
Computers are used to send messages by e-mail.コンピューターは電子メールでメッセージを送るのに使われる。
It is about time we bought a new microwave oven.もう電子レンジを買い換えてもいいころです。
Would you please send me details of your products via e-mail as an attachment?貴社製品の詳細について、電子メールの添付ファイルを送っていただけませんか。
In recent years electronic computers have become increasingly important.近年では、電子コンピューターがますます重要になってきた。
I hope you are willing to communicate under these conditions because e-mail is the most effective and convenient under different time zones!時差のある場合、電子メールが最も効果的で便利な手段ですので、メールを使って連絡をしてくださることを希望します。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, sir.[CN] 沒有個人筆電、隨身碟、手機... 沒有任何種類的電子裝置? Snowden (2016)
They did not choose to be-- "You know what I wanna do when I'm in my mid-20s?[CN] 我們會努力改善,拓展再生能源 讓大家都有乾淨的水 讓全球都有同等的電子資訊管道" Earth Is a Hot Mess (2017)
They're gonna need your contacts, electronic files, anything you have that can help them find John.[JA] 彼らはあなたの連絡先が必要になります。 電子ファイル、 あなたが持っているものは何でも 彼らがジョンを見つけるのを助けることができます。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Addy's got mad skills when it comes to electronics.[JA] アディは電子機器オタクだ Murphy's Miracle (2016)
We created bank accounts, travel documents, emails, phone records.[JA] 預金口座を作った 旅行文書 電子メール 電話記録 Jason Bourne (2016)
"Can you read this and tell me if it's fair what I wrote?[CN] 那些電子郵件能讓你苦思一整晚 Louis C.K. 2017 (2017)
Not for the zine?[CN] 不是電子雜誌 Not for the zine? Green Room (2015)
- Right?[CN] 我們是時候見面了 你已經收到我的電子郵件,對不對? Captain America: Civil War (2016)
You're pounding it out like Beethoven, and you're pouring water on your head, and going deaf and still working on it.[CN] 用電子郵件是像"六月時我跟你說 我遇到一點問題 Louis C.K. 2017 (2017)
There's the whole complex electronics around the ship refuses.[JA] 船は 電子機器に障(さわ)る Attraction (2017)
That's a text fight.[CN] 是透過電子郵件,不是簡訊 Louis C.K. 2017 (2017)
"Dick." Boop![CN] 用電子郵件跟人吵過架嗎? Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電子[でんし, denshi] electronic (a-no) [Add to Longdo]
電子データ交換[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] EDI, Electronic Data Interchange [Add to Longdo]
電子データ処理[でんしデータしょり, denshi de-ta shori] electronic data processing (EDP) [Add to Longdo]
電子ブック[でんしブック, denshi bukku] Electronic Book, EB [Add to Longdo]
電子メール[でんしメール, denshi me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
電子メールシステム[でんしメールシステム, denshi me-rushisutemu] electronic mail system [Add to Longdo]
電子メイル[でんしめいる, denshimeiru] e-mail, electronic mail [Add to Longdo]
電子メディア[でんしメディア, denshi medeia] electronic media [Add to Longdo]
電子回路[でんしかいろ, denshikairo] electronic circuit [Add to Longdo]
電子掲示板[でんしけいじばん, denshikeijiban] electronic bulletin board, bulletin board network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
電子[でんし, denshi] Elektron [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top